ویژه های خبری

در پي ارتباط پايدار با وزارت آموزش و پرورش و فدراسيون ورزش هاي دانش آموزي که از 4 سال قبل با رايزني فدراسيون اسکواش انجمن اسکواش وزارت آموزش و پرورش به مسوليت دکتر مجيد اصغرزاده راه اندازي شد و فعاليت هايي در اين زمينه بصورت پراکنده صورت مي گرفت ، صبح امروز با نشستي که رييس فدراسيون کشورمان با دکتر سعيد علي آبادي که از خانواده آموزش و پرورش بوده و در فدراسيون هاي اسکواش و ژيمناستيک منشا خدمات زيادي بوده است با ارايه برنامه هاي خود و هماهنگي بسيار خوب با دکتر مازندراني و مريم علي آبادي دو رييس انجمن اسکواش وزارت آموزش و پرورش در بخش دانش آموزان پسر و دختر که با حمايت دکتر مهرزاد حميدي معاون تربيت بدني وزارت متبوع و رييس فدراسيون ورزش دانش آموزي دکتر بابويي احکام خود را در ابتداي سال جاري دريافت کردند .مسعود سليماني وي را به عنوان رييس کميته دانش آموزي فدراسيون اسکواش منصوب کرد تا با شتاب و دقت بيشتر و موثرتري برنامه هاي مشارکتي شامل المپياد و قهرماني هاي کشور و استعداديابي و توسعه اسکواش و راکتبال و پدل در مدارس کشور و انتصاب روساي انجمن هاي اسکواش سراسر کشور تسريع شود و بصورت يک کار تيمي حوزه فعاليت هاي آموزش و پرورش و فدراسيون اسکواش بخوبي برگزار شود.

براي وي آرزوي توفيق داريم.