ویژه های خبری

اهداي حكم مسئول پدل جزيره ي كيش به علي برادران حسيني توسط دكتر اميري رييس سازمان ورزش منطقه ي آزاد كيش و در حضور جهانشاهي رييس هييت اسكواش كيش و حميدرضا سربازي دبير كميته پدل ايران انجام شد.

اين جلسه در روز چهارشنبه ١٦ مرداد ١٣٩٨ انجام گرديد و مقرر گرديد كه منطقه ي آزاد در قبال طرحي كه  ارائه ميشود زميني را در اختيار بگذارد تا اين ورزش در جزيره ي كيش شروع گشته و به ورزش پدل ايران خدمت شده باشد.

برچسب ها :