ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسكواش، کمیته آموزش وتوسعه منابع انسانی فدراسیون اسکواش درراستای تحقق اهداف عالیه آموزشی وحسب ابلاغ وزارت ورزش و جوانان درخصوص مدت اعتبارگواهینامه های مربیگری درآئین نامه ارسالی به فدراسیونهای ورزشی بشماره 31/9471/د مورخ98/5/13 به استحضارکلیه مربیان ارجمندمیرساندجهت تمدید گواهینامه های خودملزم به شرکت در دوره های بازآموزی مربیگری(سطوح1-2-3) میباشند.

لازم بذکرمیباشدمربیان ارجمندبعداز اتمام اعتبارگواهینامه اشان فقط باشرکت در دورههای بازآموزی وقبولی درآن، اجازه مربیگری رادریافت خواهندنمود.

برچسب ها :