ویژه های خبری

 خانم فائزه بامروت پایان نامه خود را با عنوان " شیوع و علل آسیب در بازیکنان نخبه اسکواش زن و مرد ایران" در تاریخ شنبه ۱۶ شهریور  در محل دانشگاه باهنر کرمان به مرحله دفاع رساند.

در این پایان نامه جناب آقای  دکتر منصور صاحب الزمانی به عنوان استاد راهنما و سرکار خانم دکتر الهام شیرزاد به عنوان استاد مشاور حضور داشتند.