ویژه های خبری


کارگروه بررسي وتحليل طرح پايش مربيان کشور با هدف ارتقاء کيفي و سنجش ميزان  توانمندي مربيان درسطوح 1-2-3 ملي مربيگري و توان استعدادپروري و توانايي در ارائه  برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت و ميزان آشنايي مربيان با علم تمرين در محل کميته ملي المپيک تشکيل جلسه داد . طرح پايش و بازآموزي مربيان کشور محکي براي تلاش درارتقاءکيفيت دانستني هاي علمي وعملي آنان بوده که همراستا با اهداف آموزشي فدراسيون است ، اين افراد نحوه اجراي آن را مورد برسي قرار داده و تا 9 آبان بايستي نتايج تحقيقات خود را به رييس فدراسيون براي ابلاغ به اجرا تحويل نمايند.پايش استان ها رااز حيث مربيان توانمند بي نيازاز ديگرمناطق کشور مي کند
آقايان عزيزي پور دبيرفدراسيون، گلرخ مسئول کميته آموزش وتوسعه منابع انساني، خوبياري، روحاني،ضياالديني ، ميرزا دبير هيات اصفهان وخانم هاحيدري،رمضاني  ازاعضاي کار‌ گروه پايش  مي باشند.و طرح اوليه توسط هيات استان اصفهان بصورت پايلوت در استان انجام گرديد که بر همين اساس بدليل مزايايي که همراستا با  چشم انداز فدراسيون دارد و کيفيت کار  عملي مربيان کشور را ارتقا مي دهد در خصوص نحوه اجراي آن بحث و تبادل نظر مي گردد.