ویژه های خبری


این دوره از مسابقات با هدف ایجاد نشاط و تنوع در مسابقات با حضور12 نفر از ورزشکاران( 6 کوبل ) در جدول دوره ای انجام شد که حاصل این مسابقات پس از برگزاری 15 رقابت مقام های برتر این مسابقات مشخص شدند که به ترتیب
کوبل اول لطفعلی و نجیب
کوبل دوم انتظاری و گلرخی
کوبل سوم نعیمی و بزرگوار
به ترتیب توانستند مقام های اول تا سوم این رقابت ها را به دست اوردند
این رقابت برای اولین بار در استان خراسان انجام شد که به دید خود حواشی های جالبی را از خود به جای گذاشت