ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی گیلان در هفته گذشته  اردو استعدادهاي منتخب دختر ان ۹و ۱۲ سال اسكواش كشور به

ميزباني استان البرز( شهركرج ) برگزارشد

در این اردو منخبین و مستعدین ،پشتوانه تیم ملی حضور داشتم و زیر نظر مربیان تیم ملی و استعداد یاب در سه روز به

تمرین و بررسی تکنیک ها و تاکتیک ها پرداختند

ماهک اتحادی مستعد کمتر از 11 سال گیلانی از اعضای فراخوان در این اردو بوده است ، این بازیکن در حدود یک سال

بطور مستمر مشغول به کار در این رشته ورزشی می باشد و در مسابقات جونیور و کشوری نیز شرکت داشته است