ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، مسعود سليماني رييس فدراسيون در جلسه اي که با حضور نايب رييس و کادر فني و اجرايي استعداديابي فدراسيون اسکواش تشکيل شد ، سياست هاي تکليفي اين بخش را به کادر جديد توضيح داد . در اين ديدار ارتقاي نوآموزان مستعد، اجراي جدي کارت هاي سطح بندي، پوسترهاي آموزشي در سه ورزش راکتي تحت پوشش فدراسيون، ادامه گزينش و بکارگيري مربيان ثابت استعداديابي از کل کشور، تقويت مکاتبات اداري و مستند سازي در کميته، تدوين طرح دروس کارگاه سنجش و تماس مکرر با روسا و دبيران استان ها براي ارسال گزارشات ماهانه به فدراسيون و هماهنگي بسيار بالا بين اعضا مورد تاکيد قرار گرفت ، از سوي رييس فدراسيون بابک فقير نايب رييس فدراسيون براي هدايت اين بخش تا تقويت بخش اداري اين کميته مسوليت اين حوزه را عهده دار شد و ندا سروش دبير کميته استعداديابي و محمد مهدي حسن پور مسول اجرايي اين کميته ايفاي نقش مي نمايد.