ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، مهندس علي غني با حکم رييس فدراسيون ، سرپرست کميته توسعه هگاني فدراسيوم اسکواش شد.وي رييس هيات اسکواش خراسان جنوبي و عضو فعال شوراي راهبردي توسعه همگاني فدراسيون اسکواش است

براي وي آرزوي توفيق داريم.