ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، نشست رييس فدراسيون با اعضاي دعوت شده به جلسه با محوريت تقويت حوزه هاي مختلف فدراسيون اسکواش با سه انتصاب از سوي رييس فدراسيون برگزار شد.در اين جلسه عليرضا ناظم به عنوان سرپرست کميته استعداديابي فدراسيون اسکواش و محمد مهدي حسن پور به عنوان دبير کميته استعداديابي و ندا سروش به عنوان مسول امور اداري سازمان ليگ و کارشناس بخش بانوان ليگ منصوب شد.

در اين نشست نايب رييس فدراسيون به همراه سرمربي تيم ملي اسکواش و مسول کميته کودکان فدراسيون که با  انتصابات انجام شده  ارتباط داشتند ،  با مسولان  ياد شده ارتباط  و توافقات مشترک برقرار نمودند.