ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش مجيد جليلي قاضي زاده با حضور در دفتر فدراسيون با مسعود سليماني ديدار و گفت و گو کرد در اين ديدار ميزباناني که اعلام آمادگي براي برگزاري و در اختيار گيري هفته پاياني ليگ هاي مردان و زنان ايران را به سازمان ليگ داده بودند يک به يک نقد و بررسي شدند تا بهترين گزينه با در نظر گرفتن سهولت براي حضور باشگاه ها و تسهيلاتي که باشگاه ميزبان در اختيار باشگاه ها مي گذارد و پخش رسانه اي و برد رسانه اي که آيين اختتام مي تواند داشته باشد را سازمان ليگ با تاييد فدراسيون اسکواش انتخاب نمايد . تاکنون باشگاه يزد و مهرسان تهران و نيروي دريايي تهران و بيرجند و باشگاه آراز به ميزباني گرگان براي در اختيار گيري اين مراسم با سازمان ليگ مذاکره داشته اند.

در خروجي اين نشست اعلام شد که بهترين گزينه  با ملحوظ نظر داشتن همه ابعاد ميزباني بهترين تصميم بوده و فدراسيون فارغ از هر گرايشي  از تصميمات سازمان ليگ حمايت مي نمايدکه در هفته سوم ليگ ها ميزبان اعلام نهايي خواهد شد..