ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، کاروان بانوان ورزشکار که با حمايت باشگاه فرهنگي هنري مهرسان مي بايستي در 2 اردي بهشت سال جاري در شهر ليل فرانسه در رقابت هاي قهرماني جوانان شرکت نمايد ، پس از هفته ها تلاش شبانه روزي و تدارکات لازم و دو ماه اردوي مستمر با تامين منابع که بايد صبح چهارشنبه 30 بهمن عازم فرانسه ميشد تا آخرين لحظات کاري سفارت فرانسه در ايران با همه رابزني هاي صورت گرفته نتوانست ويزاي بازيکنان خود را دريافت نمايد.
و از سفر و حضور در بازي ها جا ماند .رييس فدراسيون کشورمان در تماسي با مهندس رفيعيان مديرعامل مهرسان بابت اين تاخير صدور ويزا در سفارت فرانسه که با پي گيري هاي مستمر طي هفته هاي گذشته به سرانجام نرسيد اظهار تاسف کرد و افزود موارد اينچنيني نبايستي باعث کاهش انگيزه کاروان شود و ورزشکاران مي توانند با ادامه تمرينات خود در مسابقات برون مرزي آينده در کشورهاي مختلف با حمايت شوراي برون مرزي شرکت نمايند.