ویژه های خبری

با اعلام کمیته ارزیابی و عملکرد فدراسیون اسکواش ، نتایج ارزیابی سه ماهه چهارم سال 1398 اعلام شد که استان های خراسان جنوبی ، تهران و یزد در رده های اول تا سوم جدول ارزیابی عملکرد قرار گرفتند . روسای محترم هیات های استانی می توانند هرگونه اعتراض خود را به صورت کتبیو اراِه مستندات قابل قبول از طریق اتوماسیون  تا پایان وقت اداری پنجم فروردین جهت بررسی اعلام نمایند .

 

استان های لرستان و خوزستان ، چهرمحال بختیاری و ایلام استان های نیمه فعال در اسکواش طبق ارزیابی های صورت گرفته مشخص شدند و استان بوشهر در اسفند امسال راه اندازی که در ارزیابی امتیازی داده نشد است و با مسول تعیین شده امید می رود بسرعت جایگاه استان را ارتقا دهد.