ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، کميته دانش آموزي فدراسيون اسکواش با ده ويژگي بارز توانست در صدر جدول ارزيابي عملکرد سال 1398 فدراسيون اسکواش قرار گيرد، ارتباط مستقيم کميته با انجمن اسکواش فدراسيون ورزش دانش آموزي، رصد لحظه اي و ارزيابي فعاليت هاي انجمن هاي اسکواش استان هاي کشور، پاسخگويي لحظه اي مسولان دانش آموزي با روساي آقا و خانم انجمن هاي اسکواش فدراسيون دانش آموزي، داشتن صفحه گفتمان پويا انجمن و کميته در فضاي مجازي، دادن برنامه به انجمن ها و پي گيري تا رسيدن به نتايج حاصله از فعاليت ها، معرفي نيروهاي فعال و علاقمند انجمن ها به دو فدراسيون و پي گيري صدور تقديرنامه براي اعضاي فعال، فعاليت بي توقف با کمترين امکانات موجود، دريافت فعاليت هاي همه استان ها و تجميع فعاليت ها در قالب خروجي سياست هاي کميته دانش آموزي، پي گيري فعال شدن همه انجمن هاي اسکواش آموزش و پرورش کشور با معرفي دکتر مازندراني در صدر اين تشکيلات و ارتباط تنگاتنگ و پايدار در انجام برنامه هاي مشترک گوشه اي از اقدامات اثربخش اين کميته بود.