ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش بنا به پيشنهاد سعيد سرخه مسول کميته فرهنگي و عضو شوراي راهبردي توسعه همگاني فدراسيون اسکواش ، و تاييد رييس فدراسيون کشورمان خانم مژده متين به عنوان دبير کميته فرهنگي فدراسيون اسکواش منصوب شد .وي از کارشناسان مجرب حوزه معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان بوده و در حوزه فرهنگي با کميته هاي رسانه اي احتماعي و روابط عمومي و کميته توسعه همگاني فدراسيون اقدامات فرهنگي را در سه ورزش راکتي تحت پوشش فدراسيون دنبال خواهد نمود.

در ديدار مسول و دبير کميته فرهنگي با رييس فدراسيون ، اقدامات و چشم انداز فدراسيون در حوزه هاي فرهنگي مطرح و تشريح شد.