ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، آقاي علي اصغر شاکريان کارشناس ارشد مديريت راهبردي سازمان هاي ورزشي به عنوان مشاور فدراسيون در حوزه فرهنگي با حکم مسعود سليماني رييس فدراسيون منصوب شد تا با بهره گيري از ظرفيت هاي وي ، کميته فرهنگي فدراسيون اسکواش بتواند در اجرايي شدن اهداف ترسيمي خود موفق تر عمل نمايد، شاکريان در ورزش هاي هوايي، رزمي و آبي مهارت دارد.