ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، در مجمع انتخابات هيات اسکواش تهران با اعلام برنامه هاي ديگر کانديداها و انصراف برخي از کانديداها آقايان آران و اميرعظيمي برنامه هاي خود را به مجمع ارائه دادند و نهايتا محمد اران توانست در 4 سال پيش رو رييس هيات اسکواش استان تهران شود.

در برنامه هاي آران توسعه اسکواش در شهرهاي استان در صدر برنامه هاي وي قرار داشت ،رييس فدراسيون کشورمان در پيامي انتخاب وي را تبريک و براي وي آرزوي توفيقات روزافزون نمود.