ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، با پي گيري هاي فدراسيون و زحمات سرهنگ حسيني رييس هيات اسکواش استان کرمان ، تشکيلات اداري اسکواش در ساختار نيروي انتظامي کشور راه اندازي و با حکم سردار اشتري فرمانده نيروي انتظامي سردار عبدالرضا  ناظري فرمانده نيروي انتظامي استان کرمان به عنوان نخستين رييس هيات اسکواش کشورمان شد . وي با صدور حکم دبيري هيات اسکواش نيروي انتظامي براي سرهنگ حسيني برنامه هاي خود را با نيرويي مضاعف در کل کشور آغاز کرد.