ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش با حضور نصرت اله انصاري که با هماهنگي قبلي رييس کميته استعداديابي فدراسيون اسکواش صورت گرفته بود در محل فدراسيون با هدف تکميل فرايند تعريف شده در مجموعه اسکواش براي نگهداشت مستعدين اين نشست کارشناسي برگزار شد در اين نشست که کارشناس خبره فدراسيون و سرمربي تيم ملي و دبير کميته استعداديابي فدراسيون حاضر بودند سليماني اعلام کرد با حمايت هاي وزارت ورزش و تلاش هاي تيم جديد استعداديابي فدراسيون و هم افزايي صورت گرفته بين کارشناسان اسکواش و عنايت روسا و دبيران هيات هاي اسکواش سراسر کشورمان باعث شد که فعاليت هاي  استعداديابي فدراسيون در جمع 9 فدراسيون برتر وزارت ورزش قرار گيرد سپس معاونت دفتر پايگاه هاي قهرماني و استعداديابي وزارت ورزش مسير و روندي که بايد پروسه نگهداشت به سرانجام برسد با هدف يکپارچگي در فعاليت هاي فدراسيون هاي ورزشي را تشريح کرد و مقرر شد ظرف ده روز از جلسه اقايان ضياالديني و ناظم و حسن پور هر سه ورزش راکتي فدراسيون را در قالب هاي اعلام شده استخراج و در جلسه بعدي نهايي و به هيات هاي استاني ابلاغ شود.