ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، در پي تصميمات شوراي راهبردي توسعه همگاني فدراسيون اسکواش مبني بر تعيين 5 منطقه از کشور و معرفي نمايندگاني پرانرژي از هر کدام از استان اي معين 5 گانه در پي گيري مصوبات شورا و کميته توسعه عمومي فدراسيون اسکواش افراد مرد نظر خود را به شرح زير معرفي نمود، لازم بذکر است هر کدام از اين اعضا از روز شنبه ابلاغ عضويت در کميته توسعه عمومي فدراسيون اسکواش را دريافت مي نمايند.

استان معين همدان: اسدالله رباني مهر(09183180814)

استان معين زنجان:مسعود ارفعي(09306921405)

استان معين مرکزي : اميد عزت پناه (09183630395)

استان معين هرمزگان: مصطفي معتمدي (09122700995)

استان معين کرمان: بامروت (09331526169)


هيات هاي استاني موظف هستند با تماس هر کدام از نمايندگان ياد شده فوق آمار و اطلاعات و گزارش عملکرد واقعي خود را به اين افراد انتقال دهند و نتيجه اين گزارشا ت و اقدامات در ارزيابي عملکرد هيات هاي نقش تعيين کننده اي خواهد داشت