ویژه های خبری

 دستورالعمل تأییدیه استانداردسازی در فدراسیون اسکواش  

 

مقدمه :

در راستای یکسان سازی و ایجاد وحدت رویه و نیز رعایت مسایل ایمنی ، حفظ ، نگهداری مجموعه های اسکواش، راکتبال و پدل بصورت استاندارد این دستورالعمل تهیه گردیده است و براین اساس مجموعه ­ای استاندارد خواهد بود که دارای برچسب تاییدیه از سوی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران باشد .

 

اهداف :

 • لحاظ شدن استانداردهای جهانی در مجموعه های اسکواش ، راکتبال و پدل
 • تهیه بانک اطلاعات از کورت های موجود کشور اعم از دولتی ، غیردولتی و بخش خصوصی
 • تأمین ایمنی در راستای حفظ سلامتی ورزشکاران و پیشگیری از بروز حوادث در هنگام استفاده از سالن ها
 • تأمین منابع مالی پایداد برای فدراسیون اسکواش به عنوان متولی رشته در جمهوری اسلامی ایران
 • نظارت بیشتر فدراسیون بر ساخت مجموعه ها و کورت های استاندارد تخصصی در کشور در 3 ورزش راکتی تحت پوشش فدراسیون اسکواش  

 

انواع برچسب ها :

 • برچسب A  ویژه کورت هایی می باشد که دارای استاندارد مسابقات رسمی را داشته ­باشد و قابلیت برگزاری مسابقات رسمی کشوری و بین المللی را دارا باشد .
 • برچسب B ویژه کورت هایی می باشد که جهت آموزش مورد استفاده قرار می گیرد منبعد با نام کورت های آموزشگاهی
 • برچسب C ویژه کورت هایی می باشد که جهت اجرای برنامه های تمرینی مورد استفاده قرار می گیرد که بایستی  شاخص های استاندارد را دارا می باشد و فقط ارتفاع دیواره ها مشابه نوع A  نیست و از نظر ایمنی تأیید گردد .

 

 

*بصورت اختصار برچسب ها در سه گروه زیر قرار می گیرند :

 • برچسب تاییدیه کورت های مسابقه ای رسمی داخلی و خارجی استاندارد
 •  برچسب کورت های آموزشی در نظر داشتن ضریب ایمنی بالا ویژه مدارس
 • برچسب کورت های تمرینی که همه موارد استاندارد و ارتفاع دیواره­ ها

 

شرایط دریافت برچسب استاندارد :

 • تأییدیه فدراسیون اسکواش
 • واریز مبلغ 10میلیون تومان برای کورت های نوع  A( استاندارد جهانی )
 • واریز مبلغ 6 میلیون تومان برای کورت های نوع  B ( استاندارد تمرینی )
 • واریز مبلغ 3 میلیون تومان برای کورت های نوع  C ( استاندارد آموزشی )

 

توضیحات :

برچسب های نصب شده از زمان نصب به مدت 3 سال دارای اعتبار بوده و پس از پایان و انقضاء اعتبار می بایست مجددا از سوی نماینده فدراسیون مورد بازدید قرار گیرد تا در صورت نداشتن مشکل ، تمدید و برچسب دوم برای تمدید استاندارد بودن مجموعه نصب شود .

 

تبصره :  در زمان تمدید و نصب برچسب دوم بعد از 3 سال بشرح زیر شرایط دریافت تعریف می شود .

 • واریز مبلغ 3 میلیون تومان برای کورت های نوع  A( استاندارد جهانی )
 • واریز مبلغ 2 میلیون تومان برای کورت های نوع  B ( استاندارد تمرینی )
 • واریز مبلغ  1 میلیون تومان برای کورت های نوع  C ( استاندارد آموزشی )

 

 این دستورالعمل توسط هیئت رئیسه فدراسیون اسکواش مورد تأیید و اجرایی شد .