ویژه های خبری

مسئولين هيئت اسکواش جنوب شرق تهران و معاون اداره ورزش و جوانان جنوب شرق تهران  از زمين هاي با قابليت ساخت مجموعه ورزشي اسکواش در مجموعه ورزشي بعثت جنوب شرق بازديد بعمل آوردند.

در ادامه ي بازديد مسئولين هيئت اسکواش جنوب شرق از زمين هاي با قابليت ساخت مجموعه ورزشي ، محسن حياتي (معاون اداره ورزش و جوانان جنوب شرق تهران) ، حسين شيرازي مقدم (سرپرست هيئت ) و علي اسعدي راد (عضو هيئت رئيسه) ضمن حضور در مجموعه ورزشي بعثت جنوب شرق از زمين هاي با قابليت ساخت مجموعه ورزشي  بازديد  و جانمايي کرده و در خصوص ساخت ، تجهيز و گسترش ورزش اسکواش در سطح اين حوزه به گفتگو پرداختند.
شايان ذکر است  پيرو اين بازديد مقرر گرديد طرح هاي پيشنهادي هيئت اسکواش جنوب شرق تهران تهيه و با حضور مسئولين هيئت و اداره ورزش و جوانان جنوب شرق اجرايي گردد.

برچسب ها :