ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، تشکيلات توسعه پدل تحت عنوان پاسفيک با هماهنگي فدراسيون بين المللي پدل با مسوليت کوجي ناکاتسوکا که مسوليت پدل کشور ژاپن را عهده دار است آغاز بکار کرد اين تشکيلات ماموريت توسعه و ترويج و راه اندازي و حمايت فعاليت هاي ورزش پدل را در منطقه پاسفيک که از کشور هندوستان تا قاره استراليا را تحت پوشش دارد  و داراي دو نايب رييس است که رييس پدل هند و رييس پدل استراليا هستند و دبيرکلي آن بر عهده رييس پدل کشور تايلند است.

با رايزني فدراسيون اسکواش و هماهنگي انجمن پدل کشورمان و پي گيري مدير بين الملل فدراسيون اسکواش با رييس فدراسيون بين المللي پدل ضمن انتقال راهبردي را که در کسب کرسي تشکيلات پدل ايران دنبال مي کند درخواست نمود تا يک ايراني به عضويت اين تشکيلات تازه تاسيس درآيد که با موافقت فدراسيون بين المللي پدل و ارتباط رييس ژاپني اين تشکيلات خانم دکتر الهام شيرزاد نايب رييس قبلي فدراسيون و مشاور عالي فعلي فدراسيون که عضو هيات علمي دانشگاه تهران است معرفي و رسما به عضويت اين تشکيلات نوپا درآمد.

حضور يک ايراني در اين بخش از قاره آسيا مي تواند راه را بري راه اندارزي و تاسيس فدراسيون پدل آسيا هموار کرده و اطلاعات ذيقيمتي را از تصميمات شرق و مرکز قاره و قاره استراليا در باره آينده پدل و استراتزي  و تدوين سياست هاي پدل ايران حاصل شود.

 براي ايشان آرزوي موفقيت داريم.