ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي با توجه به گرفتاري ويروس کوييد 19 که ماهها رويدادهاي ورزشي را به حالت تعليق درآورده بود و بر همين اساس از ميزان مشارکت و فعاليت سامانه ثبت رويدادها آيوپارس کاسته شده بود با برگزاري نشست امروز با دکتر عزيزي مدير سامانه مقرر شد که با جديت و حساسيت بيشتر نسبت به ثبت رويدادها و صدور گواهينامه و کارت هاي ـآموزشي و شناسايي و پرسنلي و عضويت و بيمه ورزشي و شروع فعاليت هاي بازگشايي درگاه هاي ثبت نام و سرعت بخشي به برنامه هاي مشترک تاکيد شد.