ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، مسعود سليماني به همراه امير عزيزي پور دبير فدراسيون با حضور در ستاد ملي مبارزه با کرونا که ساعت 11 امروز در محل کميته ملي المپيک کشورمان با حضور دبيرکل کميته المپيک و سرپرست فدراسيون پزشکي ورزشي و مدير مرکز نظارت بر تيم هاي ملي المپيک و دکتر مرادي شهپر دبير ستاد و ديگر پزشکان عضو ستاد تشکيل شده بود درخواست هاي فدراسيون را در خصوص آغاز ليگ اسکواش در سال جاري و مسابقات اسکواش و دو رشته تحت پوشش را مطرح و دفاعيات خود را مبني بر رعايت موارد بهداشتي ارايه نمد که مقرر شد طي هفته آينده کارشناس خبره فدراسيون به همراه دبير و نايب رييس و رييس کميته پزشکي فدراسيون در محل فدراسيون پزشکي با اعضاي ستاد طي يک جلسه کارشناسي دستورالعمل هاي بهداشتي اين سه ورزش را بيان کرده تا راي ستاد مبني بر شروع فعاليت هاي فيزيکي بطور رسمي صادر شود.