ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش در اين نشست که مديرکل دفتر توسعه همگاني وزارن ورزش معاونين و کارشناسان حوزه و ورزش روستايي حضور داشتند دبير فدراسيون و رييس و دبير کميته توسعه همگاني فدراسيون به تشريح برنامه هاي فدراسيون در سال جاري پرداختند و رييس فدراسيون با تشريح فضاي کلي توسعه و نقش مهم آن در فدراسيون اسکواش اشاره کرد که فدراسيون اسکواش در نظام فعال و جامعه فعال و مردم فعال و محيط فعال داراي برنامه است و برنامه هاي فرهنگي همراه با مناسبت ها در دل فعاليت هاي همگاني در سه رشته راکتي اسکواش و پدل و راکتبال توسط هيات هاي استاني و بعضا کميته هاي فدراسيون از ابتداي سال بخوبي در حال انجام است و تا پايان سال برنامه هاي تکليفي ديگري را به مناطق کشور منتقا نموده تا خروجي فعاليت ها بصورت مستند رتبه فدراسيون را در اين بخش از وزارت ورزش هم ارتقا دهد.بني تميم مديرکل دفتر توسعه همگاني وزارت ورزش از حضور مسولان فدراسيون و اينکه به مبحث توسعه در اسکواش اهميت داده شده تشکر نمود و اظهار داشت يک برنامه واقعي و قابل ارزيابي را از فدراسيون اسکواش تا پايان سال انتظار دارد که بتوان به اهداف مورد نظر جامعه ورزش شهري و روستايي دست يابيم.