ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، بدستور رييس فدراسيون نشست مشترک فدراسيون و انجن براي هماهنگي بيشتر و تعريف فرايندهاي آموزشي بين فدراسيون و انجمن پدل با حضور رييس کميته آموزش فدراسيون در محل باشگاه انقلاب برکزار شد. در اين نشست جواد بشيري رييس انجمن پدل گزارشي از سرعت بخشي توسعه همه جانبه پدل در روزهاي اخير و ماههاي پيش رو گزارشي داد و مقرر شد تا کليه اقدامات آموزشي براي هماهنگي هاي بيشتر طبق فرايندهاي تعريف شده فدراسيون و با محوريت کميته آموزش اجرايي شود. در اين ارتباط هيات هاي استاني حتي بدون داشتن زمين هاي پدل اقدام به اخذ مجوز  برگزاري کارگاه هاي آشنايي با اين ورزش را در دستور کار قرار داده اند که خوزستان و سيستان و بلوچستان در اين زمره قرار دارند.