ویژه های خبری

 در ادامه فعاليت هاي جهادي هيئت اسکواش جنوب شرق و در ايام تشديد ويروس منحوس کرونا ، با حضور اعضاي اين هيئت پک هاي ماسک در سطح حوزه جنوب شرق و در ميان افراد فاقد ماسک توزيع گرديد.

شايان ذکر است پخش و توزيع پک هاي بهداشتي و غذا در راستاي کمک هاي مومنانه و فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي و به همت هيئت اسکواش جنوب شرق تهران ، تا پايان شکست اين ويروس منحوس ادامه خواهد يافت.