ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکواش ، بابک فقیر و آمنه رمضانی نژاد صادق با معرفی رییس فدراسیون در جلسه مجازی با خانم دکتر فرامرزیان معاون پشتیبانی و توسعه منابع وزارت ورزش با هدف آشنایی بیشتر و هماهنگی در اجرای آیین نامه های مالی بانک مرکزی و سیستم های شفاف سازی مالی دستگاههای دولتی تشکیل جلسه دادند.