ویژه های خبری

 

ويژگي هاي اسكواش

 در رابطه با كورت، راكت و توپ

 

پيش گفتار

با كمي تعمق در زندگي انسان هاي موفق، متوجه خواهيم شد كه آنها به اندازه ما وقت و عمر داشته اند. خيلي بيشتر از ما هم در زندگي با حوادث و اتفاقات روبرو بوده اند اما وجود يك مهارت اساسي در درون اين اشخاص مانع از آن شده كه اين اتفاقات روي تصميمات دروني و اساسي آنها اثر گذار باشد. آنها چون مي دانند كه چه مي خواهند و چقدر خواسته هاي شان براي آنها ارزشمند است هرگز به اتفاقات محيط اطراف خود اجازه نمي دهند روي برنامه ها و فعاليت هاي اساسي آنها اثر بگذارند و اين رمز موفقيت همه كساني است كه از سخت ترين شرايط با پيگيري و بينشي وسيع سربلند بيرون مي آيند. بنابراين يادآور مي شويم كه مهم تر از برنامه هايي كه براي خود ريخته ايد جرات، استقامت و توانايي و خلاقيت شما براي بي تفاوت بودن نسبت به تاثير متقابل اتفاقات روي برنامه هاي اساسي شماست كه در موفقيت تضميني شما تعيين كننده مي شود.

براين اساس فدراسيون حاضر جزوه اي حاوي اطلاعات ذيقيمتي در خصوص ابعاد و اندازه هاي دقيق انواع كورت هاي اسكواش و ديواره و زمين اسكواش باز با ذكر نكات فني آن تهيه كرده است تا هر مسئولي در هر استان و يا شهرستان بتواند با ديد و ارتباطات خود در احداث اين اماكن اقداماتي جانانه كند.

بياد داشته باشيد كه اگر طول كوتاه شمشيرت را با گذاشتن يك پا به جلو جبران كني و از سويي از زمان تصدي به عنوان متولي اسكواش استان خود  بياد آوري كه چقدر در احداث سالن و ديواره و راه اندازي شهرستان هاي تحت پوشش خود موفق بوده اي.

 با در اختيار گيري اين جزوه توانمندي ات را درارتباط با بهره برداري و بخش خصوصي در استان و ديگر شهرستان ها نشان ده تا دعاي خير مردم همواره بدرقه راهت باشد.

 

فدراسيون اسكواش جمهوري اسلامي ايران

 

مقدمه

1-اين ويژگي ها، استانداردهاي توصيه شده براي كورت هاي اسكواش دو نفره Single و چهار نفره    Doubleبراي بازي هاي بين المللي اسكواش مي باشد، اين ويژگي از سوي WSF [1](فدراسيون جهاني اسكواش) بوده و به عنوان تنها فدراسيون بين المللي در رابطه با ورزش اسكواش از سوي IOCكميته بين المللي المپيك به رسميت شناخته شده، تهيه و تنظيم گرديده است.

 

2-اهداف

v     اطمينان بخشيدن از قياس پذيري استاندارد هاي توصيه شده براي كورت ها، از يك كشور به كشور ديگر

v     راهنمايي كردن سازندگان، توليد كنندگان و طراحان در خصوص استاندارد هاي مناسب ساخت و طراحي كورت هاي اسكواش

 

3- اين ويژگي ها، خصوصيات اصلي كورت هاي اسكواش را بدون اشاره به مواد يا روش ساخت كورت ها بيان مي دارد.

 

4- كورت هاي ساخته شده بر اساس اين ويژگي ها براي تمام انواع بازي ها مناسب هستند. رويداد هاي زير تنها در كورت هايي برگزار مي شود كه از تمامي جهات اين ويژگي ها را در برداشته باشند.

4-1مسابقات بين المللي بين تيم هاي نماينده از كشورهاي مختلف مگر آنكه قبل از آن روسا يا انجمن هاي ملي دو طرف در اين مورد به توافق رسيده باشند.

4-2مسابقات قهرماني تيمي جهاني يا انفرادي، فينال ها و نيمه نهايي ها

4-3مسابقات و رويداد ها ي  قهرماني كه هر از چند گاهي از سوي WSFبرگزار مي شوند.

 

5- WSFمي تواند اين خصوصيات و ويژگي ها را در هر زماني كه صلاحديد مورد اصلاح قرار دهد.

 

6- WSFيك طرح به رسميت شناختن را براي كورت ها و تجهيزات اجرا مي كند كه در اين طرح مواد و اجزاء مورد استفاده در ساخت كورت در رابطه با اين استاندار هاي توصيه شده از سوي فدراسيون مورد تست قرار مي گيرند. سازندگان مواد و اجزاء كورت ها تحت برنامه ي " به رسميت شناختن "  قرار مي گيرند و در خصوص توليداتشان از سوي WSFتاييديه و گواهي رسمي دريافت مي دارند.

 

7- اين ويژگي ها تنها نصب كورت ها ي دائم را تحت پوشش قرار مي دهد. هنگام نهايي شدن كار، يك راهنماي مجزا در رابطه با كورت هاي قابل حمل و نيز براي رويداد هاي خاص طبق ضميمه  اين جزوه ارائه خواهد شد.

          8- از همكاري هاي سازندگان كورت ها و انجمن هاي ملي در شروع اين طرح و ارائه اطلاعات تشكر و قدرداني مي گردد شايان ذكر است كه اين كار با همت رئيس و اعضاء قبلي و كنوني كميته فني WSFصورت پذيرفته است.

 

توضيح وابعاد کورت

 

کورت اسکواش يک فضاي مستطيلي شکل با4ديوارعمودي باارتفاع مختلف مي باشد که ديوارجلو ، ديوارهاي جانبي وديوارعقب ناميده مي شود. اين کورت  داراي کف ويک ارتفاع مشخص دربالاي محوطه کورت مي باشد.

ابعاد :

 

ابعاد ميلي متر

طول کورت بين سطوح بازي              

9750

عرض کورت بين سطوح

6400

قطر

11665

ارتفاع بالاي کف زمين تالبه پاييني خط ديوار جلو

4570

ارتفاع بالاي کف زمين تالبه پاييني ازخط سرويس درديوارجلو

2130

ارتفاع بالاي کف زمين تالبه بالايي خط تين

480

فاصله تانزديکترين لبه ازخط کوتاه ازديوارعقب

4260

ابعاد داخلي جعبه هاي سرويس

1600

پهناي کليه خطوط

50

حداقل ارتفاع مشخص بالاي کف کورت

5640

 


نکات موردتوجه :

1-     خط ديوارکناري بين خط ديوار جلو وخط ديوارعقب بصورت زاويه قراردارد.

2-     جعبه سرويس مربعي است که ازخطوط کوتاه ، ديوارجانبي ودوخط ديگرتشکيل شده که برروي کف کورت علامت گذاري شده است.

3-     طول ، عرض وقطرکورت درارتفاع 1000ميلي متري بالاي کف کورت اندازه گيري مي شود.

4-     توصيه شده است خط ديوارجلو ، خط ديوارجانبي ، خط ديوارعقب وتخته به گونه اي باشند که ضربه توپ به آنها رامنعکس کرده وبرگرداند.

5-     تخته تابيش از45ميلي مترازديوارجلو نبايد بيرون زده باشد.(جلوآمده باشد)

6-     توصيه شده است که درب کورت درمرکز ديوارعقب باشد.

7-     شکل کلي کورت اسکواش ، ابعاد آن وعلائم روي ديوارها درنمودارنشان داده شده است.

ساخت:

کورت اسکواش مي تواند ازيک سري موادساخته شود مشروط براينکه اين موادويژگي آن را داشته باشند که توپ به شکل مناسبي برگشت پيداکندواين مواد براي بازي نيز ايمن باشند با اين وجود WSFکتابچه مربوط به ويژگي هاي کورت اسکواش راکه دربرگيرنده استانداردهاي توصيه شده است، چاپ ومنتشرنموده است. اين استانداردها مي بايست براي بازي رقابتي که مورد لزوم هيئت حاکم اسکواش است موردتوجه وتاييد قرارگيرد.

نکاتي درموردساخت :

به سازندگان کورت توصيه شده است هرجائيکه رويدادي شامل بازيکنان حرفه اي است ، ارتفاع بالاي کف تابالاي تخته مي تواند ازmm480 تا mm430 کم شود . چنانچه شما برگزارکننده يک مسابقه  حرفه اي هستيد بادفتر فدراسيون اسکواش ايران با شماره هاي 2-44016381-021 ويا رايانامه info@iransquash.ir درخصوص جديدترين راهنمايي هاي ساخت کورت هماهنگي لازم راانجام دهيد.

 

ابعاد کورت دوبل

 

ابعاد ميلي متر

طول کورت بين سطوح بازي              

9750

عرض کورت بين سطوح

7620

قطر

12375

ارتفاع بالاي کف زمين تالبه پاييني خط ديوار جلو

4570

ارتفاع بالاي کف زمين تالبه پاييني ازخط سرويس درديوارجلو

2130

ارتفاع بالاي کف زمين تالبه بالايي خط تين

480

فاصله تانزديکترين لبه ازخط کوتاه ازديوارعقب

4260

ابعاد داخلي جعبه هاي سرويس

1600

پهناي کليه خطوط

50

حداقل ارتفاع مشخص بالاي کف کورت

5640

 

 

استانداردهاي توصيه شده در رابطه با ساخت کورت اسکواش

1-  مقامات مسابقه


1-1       فضايي براي داور و ماركر در نظر گرفته شده است تا قادر باشند كل كورت را ببينند و بازي و صحبت هاي بازيكنان را بشنوند و بازيكنان نيز صحبت هاي داور و ماركر را بشنوند.

1-2              محل مخصوص داور و ماركر در پشت ناحيه ي ديوار پشتي كورت مي باشد.

 

 

2-   تماشاچيان


2-1محوطه ي تماشاچيان در پشت كورت ها قرار دارد در واقع در پشت هر يك از ديوارهاي كورت  مي تواند محوطه مخصوص تماشاچيان باشد.

 

3-   تسهيلات مربوط به دوربين

3-1بازي اسكواش مي تواند از تلويزيون پخش شده، از آن فيلم برداري كرد، از بازي عكس گرفت يا به هر صورت ديگري ار بالاي كورت يا از طريق ديوار ها گزارش تهيه شود مشروط بر اينكه :

3-1-1هيچ يك از دوربين ها يا تجهيزات از هيچ بخش كورت يا پايين تر از حداقل ارتفاع مشخص شده در بالاي كورت طبق بند 4-4 ذيل بيرون نباشد.

3-1-2بازيكنان داخل كورت نبايد از وجود دوربين يا ساير تجهيزات مطلع باشند يا اينكه بدانند فردي در حال تهيه ي گزارش تصويري با دوربين يا ساير وسايل است و يا اينكه فردي در طول بازي در پشت، جلو يا ديوار هاي جنبي مشغول فيلم برداري است.

3-2قاب دوربين را مي توان در هر قسمتي از ديوار هاي كورت قرار دارد مشروط بر اينكه اين قاب :

3-2-1هم سطح با سطوح ديوار جانبي در كنار كورت باشد.

3-2-2تا آنجا كه ممكن است دوربين همرنگ با سطوح مجاور در كنار كورت باشد.

3-2-3داراي خصوصيات برگشتي مشابه با سطح بازي محوطه ي كورت باشد.

3-2-4به روشي روي ديوار ثابت شود كه به طور نا محدود تاثير توپ، راكت و بازيكنان را در يك بازي نرمال متحمل شود.

3-2-5از هر جنسي مي تواند ساخته شود (براي مثال شيشه ي مطمئن و ايمن) و در صورت شكسته شدن خطرات جدي را براي بازيكنان و تماشاچيان ايجاد ننمايد.

3-3جزئيات بيشتر در ارتباط با شرايط استفاده از دوربين هاي تلويزيوني در ضميمه 6 آمده است.

 

4- ابعاد كورت و ميزان مقاومت

ابعاد طرح

4-1ابعاد طرح كورت Single ) دو نفره ) با احتساب 1 متر بالاي سطح كف

4-1-1طول 10 mmمنها يا به علاوه 9750mm

4-1-2پهنا 10 mm  منها يا به علاوه 6400 mm

4-1-3قطر ها 25mm  منها يا بعلاوه 11665 mm

4-2ابعاد طرح كورت دوبل با احتساب 1 متر بالاي سطح كف جلا داده شده به شرح ذيل مي باشد:

4-1-1طول 10 mmمنها يا به علاوه 9750mm

4-1-2پهنا 10 mm  منها يا به علاوه 7620 mm

4-1-3قطرها25mm  منها يا به علاوه 12375 mm

4-3در صورتي كه سطح ديوار بازي به دنبال تعميرات صرفه جويانه كيفيت خود را از دست دهد در اين صورت استفاده از سيستم بازسازي ديوار را مي توان در نظر گرفت. در چنين شرايطي، توصيه مي گردد ابعاد طرح كورت بيش از 80 ميلي متر از آنچه در قسمت فوق ذكر شد كمتر نباشد.

 

ارتفاع مشخص

4-4ارتفاع مشخص در بالاي سطح كف جلا داده شده ( به عنوان مثال: ارتفاع تاطرف زيرين پايين ترين مانع) در بالاي كل كورت نبايد كمتر از 64/5 متر باشد. ارتفاع مشخص تا طرف زيرين پايين ترين مانع از جمله چراغ ها اندازه گيري مي شود.

عمود بودن ديوار هاي كورت

4-5ديوار هاي كورت تا به علاوه يا منهاي 5 ميلي متر در ارتفاع 2 متر به صورت عمودي خواهد بود:

4-5-1در 250 ميلي متر از هر گوشه ي كورت

4-5-2در 3 نقطه ي ديگر مياني در طول هر ديوار

 

صاف بودن ديوار ها

4-6ديوار هاي كورت زمانيكه از نظر افقي در ارتفاع 1 متري بالاي سطح كف جلا داده شده اندازه گيري شوند، تا به علاوه يا منهاي 15 ميلي متر در طول هر ديوار به صورت صاف خواهند بود.

 

سطح ديوار هاي كورت

4-7ديوار هاي كورت داراي سطوحي صاف خواهند بود .

4-7-1داراي هيچ گونه دندانه و ناصافي، حفره يا فضاي باز بيش از 2 ميلي متر در هر طرف ديوار نميباشند.

4-7-2داراي هيچ گونه انحرافي از سطح واقعي بيش از 3 ميلي متر نبوده زمانيكه در هر راستا با يك لبه طولي مستقيم 1800 ميلي متر اندازه گيري مي شوند.

 

كف

4-8كف كورت با به علاوه يا منهاي 10 ميلي متر در طول ، پهنا و قطرها  كورت در يك سطح مي باشد.

4-9هر نقطه از سطح صيقلي كف كورت تا 25/0 ميلي متر هم سطح است. هر فضاي بازي بيش از 2 ميلي متر پهنا نداشته، به جز فضاي بازي كه آن هم بيش تر از 6 ميلي متر پهنا ندارد و در بخش اتصال كف با هر ديوار مجاز شمرده شده است .

4-10سطح كف كورت به علاوه يا منهاي 3 ميلي متر در 3 متر هم اندازه است

 

5- علامت گذاري ها در كورت


موارد كلي

5-1كليه علايم داخل كورت بايد پهناي 50 ميلي متر داشته باشند و نسبت به سطوح هم جوار داراي رنگ متضاد باشند، تمامي علامت گذاري ها روي ديوار ها با يك رنگ و علائم روي كف كورت نيز با يك رنگ مشخص مي شوند.

5-2تمامي علائم داخل كورت مي بايست به صورت مستقيم با به علاوه يا منهاي 2 ميلي متر در 3 متر گذارده مي شوند.

5-3حداكثر ميزان انحراف از موقعيت صحيح هر علامت داخل كورت در هر نقطه نبايد از 5 ميلي متر تجاوز كند به استثناء صفحه (Board) كه بيش از 2 ميلي متر از ارتفاع صحيح از هر نقطه قرار نمي گيرد.

 

ديوار جلو

5-4سه علامت افقي بر روي ديوار جلو وجود دارد.

5-4-1خط ديوار جلو

5-4-2خط سرويس

5-4-3صفحه، با حلبي زير آن به پهناي كامل كورت

5-5لبه پاييني خط ديوار جلو 4570 ميلي متر بالاي سطح كف جلا داده شده قرار دارد. اين خط نبايد از فضاي بالاي كورت بيرون زده شود و بايد به گونه اي باشد كه هرگونه ضربه توپ به آن منحرف گردد.

5-6لبه پاييني خط سرويس 1780 ميلي متر بالاي سطح كف جلا داده شده است. اين خط روي سطح ديوار معين گرديده و به هيچ طريقي ضربه هاي حاصل از توپ را منحرف نمي كند.

5-7لبه ي بالايي صفحه 480 ميلي متر بالاي سطح كف جلا داده شده است. اين صفحه تا بيش از 15 ميلي متر در بالا و 45 ميلي متر در پايين، در داخل كورت نيامده است و به گونه اي ساخته شده كه هر گونه ضربه توپ به آن منحرف مي گردد. كليه لبه هاي صفحه داراي صدا هستند. ( هنگام برخورد توپ صداي حلبي آن كاملاً به گوش مي رسد) بين صفحه و كف به پهناي كامل كورت يك بخش حلبي مانند به شيوه اي ساخته شده است كه هنگام برخورد توپ هرگونه صدايي را منعكس مي نمايد.

5-8اگر كورت داراي ديوار جلويي شفاف باشد، توصيه مي شود اين ديوار تا ارتفاع حداقل 5250 ميلي متر بالاي كف امتداد يابد.

5-9به عنوان يك مورد جايگزين براي صفحه مي توان از ابزار الكترونيكي نيز استفاده كرد مشروط بر اينكه اين ابزار:

 5-9-1اصوات قابل شنيدن را هنگام برخورد توپ در فاصله 50 ميلي متري منطقه خط صادر كند.

5-9-2نسبت به شرايط خارجي نظير ويبره، تغييرات جوي يا روشنايي تاثير ناپذير باشد.

 

ديوار پشت

5-10يك علامت افقي بر روي ديوار پشت وجود دارد و آن خط پشت ديوار است. لبه پاييني اين خط در فاصله 2130 ميلي متري از سطح كف جلا داده شده، قرار دارد به جز زماني كه كورت داراي ديوار شفاف باشد كه در اين صورت ارتفاع ديوار 2130 به علاوه منهاي 5 ميلي متر بالا تر از سطح كف جلا داده شده مي باشد و خط ديوار پشت حذف مي گردد.

5-11اگر كورت داراي ديوار عقبشفاف باشد و ارتفاع آن 2180 ميلي متر يا بيش از ارتفاع از سطح ديوار جلا داده شده باشد، خط ديوار عقب در سطح داخلي كورت بر روي ديوار علامت گذاري مي گردد. هيچ ديوار شفافي با ارتفاع بين 2130 ميلي متر و 2180 ميلي متر (هر دوي اين ابعاد به علاوه و منهاي 5 ميلي متر) بالاي سطح كف جلا داده شده مجاز نمي باشد.

 

5-12اگر كورت داراي ديوار عقب يكدست و صاف باشد، خط ديوار عقب بايد به گونه اي كشيده شود تا هرگونه ضربه توپ به آنرا منحرف كند يا در لبه ي پاييني تخته صدادار با عمقي كمتر از 200 ميلي متر در عرض پهناي كامل كورت، علامت گذاري شود. يك چنين تخته اي صدايي تا 5 ميلي متر به طرف داخل كورت مي توند نصب گردد.

 

ديوار هاي جانبي

5-13بر روي هر ديوار جانبي يك علامت وجود دارد و آن خط ديوار جانبي است. اين خط به دو سر خط ديوار جلو و خط ديوار عقب متصل مي شود. چنانچه خط ديوار عقب طبق آنچه در بالا گفته شده حذف شده باشد، خط ديوار كنار به دو سر ديوار جلو و خط فرضي ديوار عقب متصل خواهد شد. خطوط ديوار هاي جانبي نبايد بطرف داخل كورت باشد اما به گونه اي كشيده مي شوند تا ضربات توپ به آنها منحرف گردد.

5-14اگر كورت داراي ديوار هاي جانبي شفاف باشد توصيه مي شود ديوار ها تا حداقل ارتفاع 5250 ميلي متر بالاي كف از پايين ترين قسمت ديوار عقب يعني 2000 ميلي متر تا لبه پاييني ديوار جلويي امتداد يابد.

كف

5-15بر روي كف كورت 4 علامت وجود دارد.

5-15-1خط كوتاه

5-15-2خط نيمه كورت

5-15-3دو جعبه سرويس

5-16علائم كورت بر روي كف جلا داده شده هم سطح بوده و سُر و لغزنده نيستند

5-17خط كوتاه با ديوار هاي جلو و عقب كورت موازي است. فاصله تا نزديك ترين لبه خط كوتاه از ديوار عقب 4260 ميلي متر است. خط كوتاه به پهناي كامل كورت علامت گذاري مي شود.

5-18خط نيمه كورت موازي و هم فاصله با ديوار هاي جانبي است. اين خط از ديوار عقب تا خط كوتاه مي باشد.

5-19دو جعبه سرويس هركدام در يك طرف كورت در پشت خط كوتاه وجود دارد. هر جعبه سرويس به شكل يك مربع است و ابعاد آن 1600 ميلي متر ( هرضلع آن) است و از 3 طرف بوسيله ي خطوط محدود شده( يكي از اضلاع ، خط كوتاه است) و در طرف چهارم يكي از ديوار هاي جانبي قرار دارد.

 

6-   ديوار هاي كورت


 

6-1ساخت هر يك از ديوار هاي كورت با ساختار يكساني از كل محوطه بازي است به جز آنچه در بند 3-2 فوق مجاز شمرده شده است. نيازي نيست ديوار هاي جانبي همان ساختار را داشته باشند.

 

قدرت

6-2ديوار هاي كورت و كليه عناصر و اجزاي تشكيل دهنده آن بايستي ايستادگي و مقاومت لازم را به دنبال تمامي فشار هايي كه ممكن است در طول يك بازي عادي متحمل شوند، داشته باشند و در نتيجه هر يك از موارد ذيل خسارت هاي دائمي يا موقتي متوجه آنها نگردد.

6-2-1اثر توپ ها راكت ها

6-2-2اثر برخورد بازيكنان به يكديگر معادل توده ي بدني 100 كيلو گرم و نيز ضريب جذب 47 درصد     ( به عنوان مثال 47 درصد اثر انرژي جذب شده توسط بدن و 53 درصد انتقال بر ديوار) حركت در لحظه برخورد با يكديگر با سرعت 5/4 متر در ثانيه و ضربه به ديوار در زاويه ي 90 درجه در مساحتي نه بيشتر از 25/0 متر مربع در ارتفاع مركز محل برخورد، 47/1 متر ( بعلاوه يا منهاي 5 ميلي متر) بر روي كل طول ديوار است.

6-3 در صورتي كه تمام ديوار هاي كورت شفاف باشند، بايد از مواد ايمني تست شده بر اساس استاندارد مناسب ملي طبق ماهده 6-2-2 فوق ساخته شوند و از ملزومات بيان شده در جهت ايمني شكستگي برخوردار باشند.

6-4در صورت عدم وجود استاندار هاي ملي، ملزومات استاندار هاي انگلستان BS 6206-1981، آلمان DIN 18038، آمريكاي شمالي BOCA 1984و ANSI Z 97و UBC 1991به عنوان موارد استاندارد قابل قبول در نظر گرفته مي شوند.

 

ميزان انحراف ديوار هاي كورت

6-5ديوار هاي كورت تحت فشار توپ در يك بازي عادي تا آن حدي كه و به صورتيكه برگشت توپ تاثير بگذارد، موجب تغيير جهت توپ نمي شوند.

6-6ديوار ها ممكن است تحت تاثير بازيكنان موجب تغيير جهت توپ شوند و آن زماني است كه اگر لازم باشد براي يكپارچگي ساختار آنها چنين حركتي را انجام دهند با اين وجود ، ديوار ها نبايد در حدي كه و به صورتيكه بر امنيت بازيكنان، مسئولين يا تماشاچيان اثر بگذارد باعت تغيير جهت توپ شوند.

6-7هر ديواري كه طبق آنچه در بالا گفته شد باعث تغيير جهت توپ شود، ظرف يك ثانيه از اثر اوليه به وضعيت ثابت اوليه خود بر مي گردد و متحمل هيچ گونه شكستگي يا خرابي دائم يا موقتي در نتيجه ميزان انحراف نخواهد شد.

 

پرداخت و جلا دادن

6-8تمامي ديوار هاي بازي داراي يك سطح صاف و سخت هستند

6-9ديوار هاي جانبي و جلو يا قاب شفاف (Panel) در سطح بازي روي ديوار هاي جلو جانبي بايد به گونه اي باشند تا هنگامي كه از داخل كورت ديده مي شوند هيچ چيزي را منعكس نكنند.

 

انعكاس

6-10ميزان متوسط انعكاس ديوار هاي جانبي و جلويي كورت در شرايط كاملا تميز نبايد كمتر از 50 درصد در هر نقطه باشد.

6-11ميزان انعكاس ديوار هاي جانبي و جلويي در هر نقطه با احتساب بعلاوه يا منهاي 5 درصد متوسط انعكاس نبايد خيلي متفاوت باشد.

 

برگشت توپ

6-12توپ به طور حقيقي هنگام ضربه به تمامي بخش هاي ديوار هاي بازي برگشت خواهد داشت. برگشت توپ در كل محوطه ي هر ديوار يكسان و يكجور است.

6-13تمامي سطوح ديوار از جمله ديوار با مواد شفاف داراي اصطكاك سطح هستند به صورتي كه ويژگي هاي زاويه ديوار و سطح آن برابر با آنچيزي است كه در يك كورت گچي تخمين زده شده است

 

نقاط اتصال در سطوح بازي

6-14هر نقطه باز در سطح يك ديوار از ساختار جويي داراي خصوصيات زير است:

6-14-1برگشت و عكس العمل توپ را در هر مسيري تغيير جهت ندهد.

6-14-2پهناي آن بيشتر از 2 ميلي متر در سطح ديوار نباشد.

6-14-3به گونه اي ساخته شده باشد كه تضمين كند محوطه مجاور سطح نتواند در زاويه هاي قاب ديوار ها بر اثر ضربه توپ، راكت يا بازيكن حركت كند به جز در مورد درها در ديوار هاي شفاف كه در بند 7-5 اين ويژگي مجاز شمرده شده است.

محل اتصال ديوار به ديوار

6-15هيچ گونه برجستگي از هر نوعي در محل اتصال يك ديوار به ديوار ديگر وجود ندارد.

محل اتصال ديوار به كف

6-16هيچ گونه برجستگي از هر نوعي در محل اتصال ديوار به كف كورت وجود ندارد. يك فضاي باز در محل تلاقي هر ديوار كورت با كف مي تواند تعبيه شود اما اين فضا نبايد در هر بعد يا هر نقطه ي اتصال  بيش از 6 ميلي متر باشد و يا در مورد ديوار هاي متحرك از 12 ميلي متر تجاوز نمايد.

ديوار هاي متحرك

6-17هنگامي كه كورتي داراي ديوار هاي متحرك باشد اين ديوار ها از تمامي جهات همانند ديوار هايي هستند كه در ساخت ديوار ثابت به آن  اشاره شد و از همان قوانين در  ساخت اين ديوار هاي متحرك تعبيه    مي شود.

 

7-  موقعيت در

7-1توصيه مي شود كه در كورت در وسط ديوار عقب قرار گيرد اما در هر صورت بايد در به طرف داخل كورت باز شود.

سطح داخلي در

7-2سطح داخلي در هنگامي كه در بسته است، بايد صاف و همسطح با سطوح ديوار مجاور باشد.

در به يك دستگيره هم سطح و يك ابزار محدود كننده مجهز است تا از باز شدن 180 درجه اي در جلوگيري بعمل آيد و در به ديوار كورت برخورد ننمايد.

7-3درب  نيز همانند سطوح ديوار مجاور ويژگي هاي برگشت توپ، رنگ و ساختار را داراست و مجهز به يك قفل در يا مكانيزم است كه از باز شدن در بر اثر برخورد بازيكن از داخل به در جلوگيري مي كند

اندازه در

7-4پهناي در به طور طبيعي نبايد بيشتر از 900 ميلي متر و طول آن بيش از 2130 ميلي متر باشد. به اين نكته بايد توجه داشت كه طبق شرايط خاص ممكن است دسترسي افراد لازم باشد كه در اين صورت بايد به سازنده در مراجعه شود و آن هنگامي است كه از مواد شفاف مي شود.

جاي انگشت بر درهاي شفاف براي باز كردن در

7-5مقدار درجه اي كه لبه هر در شفاف يا قاب شفاف مجاور نسبت به هر بخشي از فريم يا لبه قاب مجاور منحرف مي سازد به دنبال اثر توده بدني معادل 100 كيلوگرم و ضريب جذب 47 درصد ضربه در يا قاب شفاف در زواياي 90 درجه به ديوار نبايد از آن بيشتر باشد ( به عنوان مثال 47 درصد برخورد انرژي فرد كه جذب بدن مي شود و 53 درصد به ديوار منتقل مي شود)

7-5-1ضخامت قاب شفاف بعلاوه 2 ميلي متر با شدت اثر 3 متر در ثانيه

7-5-2ضخامت قاب شفاف بعلاوه 12ميلي متر با شدت اثر 5/4 ميلي متر در ثانيه

 

8-  كف

جلا دادن

8-1 كف كورت سخت و صاف است، داراي خاصيت ارتجاعي است و در يك بازي عادي كف بايد وضعيتي سفت و محكم داشته باشد

8-2كف كورت

8-2-1بايد به گونه اي باشد كه مقادير كم رطوبت را بدون لغزنده شدن سطح آن جذب نمايد

8-2-2اگر كف کورت داراي يك سطح رسوخ ناپذير باشد بر اساس استاندارهاي ملي مناسب جهت نشان دادن مقاومت در برابر سر خوردن در شرايط مربوطه تست شود.

8-3 در صورت عدم وجود استاندارهاي ملي، ملزومات German DIN 18032بخش دوم، تست در شرايط مرطوب به عنوان استاندارد هاي مورد قبول در نظر گرفته مي شود.

 

 

8-4 كف كورت مي بايست از وجود هر گونه گرد و خاك، مواد لاستيكي و ساير موادي كه مقاومت سطح زمين را كاهش مي دهد، تميز و مبرا باشد.


برگشت پذيري

8-5برگشت و جهش توپ از هر ارتفاع و نقطه اي در تمامي سطح كف كورت انجام مي شود.

8-6هنگاميكه به طور عمودي از بالاي خط پرواز تو بازي را مشاهده مي كنيم، مسير طولي توپ در زمان برخورد و جهش روي كف نبايد تحت تاثير چيزي قرار گيرد.

 

رنگ و انعكاس

8-7كف كورت داراي يك سطح مات جلا داده شده است.

8-8سطح كف كورت از چوب طبيعي يا در غير اين صورت رنگ شده به شكل زير با حداقل ميزان انعكاس 50 درصد يا 10 درصد است .  

 

9-   سقف و محوطه بيرون كورت

 

شكل سقف

9-1سقف كورت داراي يك شكل ساده است كه بازيكنان بتوانند بدون مشكل توپ را ببينند.

سطح سقف

9-2سقف كورت داراي يك سطح مات و ساده است رنگ آن سفيد يا يك رنگ روشن مي باشد تا بازيكنان قادر باشند بدون هيچ مشكلي توپ را ببينند. حداقل انعكاس 80 درصد است.

سقف كورت شامل كليه بخش هايي است كه از نظر ديد از داخل كورت، بازيكنان بتوانند توپ را به سادگي ببينند.

نور سقف

9-3هيچ گونه پنجره يا منفذي با نور خيره كننده در هيچ قسمتي از كورت وجود ندارد. چنانچه پنجره هايي در ديوار ها يا كورت مجاور تعبيه شود اين پنجره ها بايد مجهز به نورگير يا كركره باشند.

 

حوطه بيرون كورت

9-4ديوار هاي كورت مي توانند تا آنجا كه نياز است تا بالا كشيده شود اما نبايد از داخل فضاي بالاي كورت بيرون زده شوند، هر ديوار بايد يك سطح مات و ساده داشته باشد و به رنگ سفيد يا يك رنگ روشن باشد تا بازيكنان بتوانند بدون مشكل و با حداقل ميزان انعكاس 50 درصد توپ را مشاهده كنند.


 

10-  استفاده از رنگ و طرح

10-1نبايد بيش از 3 رنگ متفاوت در سطح ديوار هاي بازي در داخل كورت موجود باشد.

10-2هريك از ديوار هاي جانبي بايد يک رنگ باشد و هر ديوار كناري آن همان رنگ را داشته باشد.

10-3ديوار جلو مي تواند داراي 2 رنگ باشد يك رنگ پايين خط سرويس و ديگري در بالاي خط سرويس رنگ هاي ديوار جلو مي تواند  همان رنگ ديوار جانبي نباشد.

10-4كف كورت نيز نبايد بيش از 2 رنگ داشته باشد و رنگ بايد حداقل 2 طرف علامت هاي روي كف كشيده شوند. استفاده از رنگ ها از خط وسط كورت به صورت متقارن مي باشد. مواد طبيعي چسب به عنوان يك رنگ در نظر گرفته مي شوند كه معمولا تمام سطح كف كورت را طبق بند 11-5 مي پوشانند.

10-5تمامي رنگ ها داراي يك ميزان حداقل انعكاس 50 درصد هستند و تمامي رنگ ها نيز بايد همان ارزش انعكاسي + يا – 10 درصد را داشته باشند.

10-6در تمامي كورت هاي موجود و جديد استفاده از رنگ ها مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه متوسط روشنايي آنها پايين تر از استاندار توصيه شده ي 500 لوکس (واحد اندازه گيري شدت نور) يا حداقل استاندارد 300لوکس نباشد.

10-7سطوح ديوار در بيرون كورت داراي همان ارزش انعكاسي يا بالاتر از رنگ هاي استفاده شده در سطح ديوار بازي است.

10-8سقف كورت داراي حداقل ارزش انعكاسي 80 درصد است.

10-9استفاده از نوار ها يا الگوها از هر نوعي بر روي سطوح ديوار بازي مجاز نمي باشد به جز ديوار جلويي. آنهم با حداقل ارتفاع 3600 ميلي متر در بالاي كف كورت جاييكه نام اسپانسر، باشگاه  يا لوگوي آنها مورد استفاده قرار مي گيرد مشروط بر اينكه اين نام يا لوگو بيش از 750 ميلي متر مربع نبوده و در مركز ديوار جلو نصب گردد.

10-10لوگو، نام باشگاه يا اسپانسر بر روي كف كورت بطور طبيعي مجاز نخواهد بود با اين وجود طرح هاي انفرادي بايد به درخواست  متقاضي از سوي WSFتاييد و تصويب گردند.

10-11حداقل ارزش انعكاس هر يك از رنگ هاي استفاده شده در هر لوگو يا نام، 30 درصد است.

10-12رنگ  موجود در كورت مي تواند يكي از رنگ ها باشد و تبليغات، لوگو ها، نام باشگاه ها يا اسپانسر روي آن قرار گيرد مشروط بر اينكه هيچ بخشي از آن ارزش انعكاسي كمتر از 30 درصد را نداشته باشد.

10-13خطوط بازي در كورت مي تواند هر رنگي باشد مشروط بر اينكه با ساير رنگ هاي استفاده شده در سطح ديوار هاي مجاور مغايرت داشته باشد. الزامي به هم رنگ بودن خطوط بازي روي ديوار و خطوط بازي در كف كورت نيست.

10-14استفاده از لگوها و ابزار ها كمكي مربيگري بر روي كف ديوار هاي كورت به هيچ عنوان مجاز نيست مگر علائم انفرادي كه بنا به درخواست و طبق  آزمون بازي براي تعيين ديد توپ از سوي WSFبه طور خاص مورد تاييد قرار گرفته اند

10-15تمامي رنگ هاي خطوط و ساير علائم بر روي كف كورت نبايد بر اساس ويژگي هاي كورت اسكواش لغزنده باشند.

11-   نور

نصب چراغ

11-1كورت از طريق چراغ ها و نور مصنوعي روشن خواهد بود. سطح روشنايي اندازه گيري شده  1 متر در بالاي سطح صاف كورت به شرح ذيل است :

11-1-1 استاندارد توصيه شده                                LUX 500

11-1-2 حداقل استاندارد                                       LUX 300

11-1-3 استاندارد  تلويزيون براي فيلم برداري           LUX200

11-2ديوار هاي كورت بايد به گونه اي روشن باشند تا سطح آن بطوركامل واضح و مشخص باشد و سطوح نبايد از يك نقطه به نقطه ي ديگر تا بيش از 15 درصد از ميانگين سطح روشنايي متفاوت باشد.

11-3روشنايي بايد بدون سايه و به دور از هرگونه تاثير نور افكن باشد.

ديوار هاي عقب شفاف

11-4در كورت هايي با ديوار هاي شفاف، سطح روشنايي همانند دو ديوار جانبي خواهد بود.

 

12- تهويه هوا

دما

12-1 توصيه شده است كه كورت اسكواش و محوطه تماشاچيان (از جمله فضاي مربوط به داور و ماركر) داراي گرماي مناسب و سيستم تهويه ي هوا باشد تا دما بين 10 تا 25 درجه سلسيوس (سانتي گراد) به صورت ايده آل بين 10 تا 20 درجه سانتي گراد ( سلسيوس ) حفظ شود.

12-2تغييرات محلي در دماي خارجي و رطوبت ممكن است در دماي بيرون اثربگذارد و بايد شرايط به گونه اي باشد كه مورد قبول بازيكنان باشد.

 

سيستم تهويه

12-3كورت و محوطه تماشاچيان (از جمله فضاي محل استقرار داور و ماركر) مجهز به سيستم تهويه است و نبايد به گونه اي باشد كه در هنگام استفاده از كورت در هر ساعت كمتر از چهار سيستم تهويه هوا در آن نباشد.

تقطير

12-4ديوار هاي كورت و كف آن بايد به گونه اي ساخته، نصب و از نظر گرمايي و تهويه سيستماتيك باشند كه در تمام طول مدت استفاده از كورت، داخل كورت و محوطه تماشاچيان به دور از هرگونه تقطير دما بوده و هوا به يك صورت باقي بماند.

موقعيت سيستم گرمازا و ساير تجهيزات

12-5تنها قسمت كورت كه مي تواند به عنوان محلي براي تجهيزات گرمايي يا تهويه هوا مورد استفاده قرار گيرد، صفحه بر روي ديوار جلو است مشروط بر اينكه ويژگي مربوط به صدا در صفحه حفظ گردد و هيچ گونه برآمدگي به داخل كورت نداشته باشد.

12-6هيچ قسمتي از تجهيزات گرمايي يا تهويه يا ساير تجهيزات نمي توانند در فضاي مشخص بالاي كورت نصب شوند. طبق بند 4-4 اين مقررات به جز در خصوص تجهيزاتي كه بر روي ديوار جلويي بالاي سطح بازي قرار مي گيرد مشروط بر اينكه :

12-6-1هيچ بخشي از اين تجهيزات در فاصله كمتر از 5400 ميلي متري بالاي سطح كف كورت در داخل كورت قرار نگيرد.

12-6-2هيچ بخشي از اين تجهيزات بيش از 150 ميلي متر در فضاي باز بالاي كورت قرار نگيرد.

12-6-3هيچ سايه اي نبايد در داخل ديوار جلويي بيفتد.

13-  3 تبليغات

 نصب تبليغات  روي ديوار روبرو  ، ديواره هاي جانبي و بخش تين  با شرايط تشريح شده  پيشنهاد مي گردد:

1-        جهت نصب تبليغات حتماٌ از برچسب هايي استفاده شده تا بطور کامل تمام سطوح آن  به ديوار بچسبد تا اثر برخورد خوب تغيير جهت نداده و سرعت جهش توپ تغيير نکند.

2-        بر نصب تبليغات حتي المقدور از رنگ هاي تيره وبخصوص مشکي درکورت هاي معمولي به جهت مشکي بودن توپ اسکواش استفاده نگردد.

3-        پيشنهاد مي گردد درکف تبليغات نصب نشود ولي درصورت لزوم از برچسب استفاده نشده وسطح مورد نظر رنگ شود.

4-        براي وضوح تبليغات درمحوطه تين از يک رديف نوشته استفاده شود.

 

14- کورت هاي شيشه اي


کورت هاي شيشه اي به  کورت هاي گفته مي شود که از چهارطرف ، سه طرف وياحداقل دوطرف شيشه باشد . جنس شيشه بايد طوري باشد تادربرابر ضربات توپ وهمچنين برخورد بازيکنان مقاوم باشد . به خصوص ديوارهاي کناري وجلو که تاارتفاع زياد بايد مهارشوند.

ازجذابيت هاي کورت شيشه اي مي توان به موارد زيراشاره کرد:

1-      امکان تماشاي بازي براي تعدادنفرات بيشتر

2-      امکان  تصويربرداري وعکاسي بصورت مطلوب

3-      تبليغ بسيار مطلوب اسکواش ازطريق استفاده ازکورت شيشه اي متحرک (پرتابل) درمناطق توريستي

4-      امکان جذب تبليغات بازرگاني بيشتر وبهتر


طرح به رسميت شناختن WSF

فدراسيون جهاني اسكواش (WSF) هيئت حاكم براي بازي اسكواش در سراسر جهان است و از اين رو  WSFدر خصوص قوانين اسكواش و تعيين استاندارها براي كورت و تجهيزات آن مسئول است به منظور ادامه روند تضمين اين مطلب كه كورت بر اساس استاندارد هاي مناسب ساخته شود، WSFطرحي را ايجاد نموده است كه در آن كليه مواد و عناصر به كار رفته در كورت مي بايست بر طبق استاندارها ي تعيين شده از سوي اين فدراسيون مورد ارزيابي و تست قرار گيرند.

سازندگان مواد و عناصر كورت جهت دريافت تاييديه و به رسميت شناخته شدن محصولات شان از سوي WSFو دريافت گواهي و تاييديه  WSFبايد در خواست خود را ارائه دهند. جزئيات طرح در نشاني فدراسيون جهاني موجود است.

 

E-mail : Squash@Worldsquash.org

Tel : 441424429245

Fax : 441424429250

Address : 6 Havelock road Hastings East Sussex 34  1BP England

 

 

سکواش باز

(تك ديواره)

SQUASH

WITH FRONT WALL

(out door  squash)

اسکواش ِ تك ديواره چيست؟

مقدمه:

كارشناسان فدراسيون اسكواش با شناختي كه از علل عدم پيشرفت اين رشته در ايران و پتانسيل بالاي جوانان ايراني در بُعد قهرماني اسكواش   داشته اند، طرح اسكواش باز راتهيه و تنظيم نموده و بعد از ساعت ها مطالعات علمي، اجراي عملي و بحث و تبادل نظر، اين طرح را به جهانيان معرفي كردند تا اينكه جهانگير خان رئيس فدراسيون جهاني اسكواشWSF درنامه اي خطاب به رئيس فدراسيون كشورمان و طراح اسكواش باز نوشت:’’اين طرح  اهميت برنامه هاي توسعه را براي ما نمايان تر كرد.’’

اسكواش تك ديواره  با بيرون آمدن از سالن هاي سرپوشيده، خود را به جامعه معرفي كرد، در اين گرايش موفق اسكواش، به جاي  4 ديوار،فقط ديواره روبرووجود دارد و به نوعي مي توان ادعا كرد، بهخاطر محدوديت فضاي بازي اسكواش تك ديواره ، سطح مهارتهاي بنيادين مثل تمركز، درك متناسب از محيط اطراف، هماهنگي عصب و عضله و ... در ورزشكاران اسكواش باز به مراتب بيشتر از ورزشكاران اسكواش است.

كارشناسان فدراسيون اسكواش، اين رشته را برگزيده و سازگار نموده وتغييراتي در آن پديد آوردند تا براي همگان قابل دسترسي شود. آرمان خانواده اسكواش اين است كه اين رشته گسترش يافته و فراگيرشودو پايگاه مردمي كسب نمايد، اما حقيقت اين است كه در شرايط جاري، اسكواش باز راه رسيدن تا آرمان  را كوتاه تر و دست يافتني مي نمايد.در هر صورت اين طرح،آغاز است و هميشه آغاز همنشين شجاعت است و گاه خطا، از اين روست كه هر آغازي نيازمند تحسين است و گاه تكميل.


به تعريفي ديگر:

1- اسکواش تك ديواره  نوع آسانتر ،قابل اجراتروهيجان انگيزتر شدهء اسکواش واقعي است.

2- اسکواش تك ديواره  مي تواند به مثابه فوتسال در کنار فوتبال باشد

3- اسکواش تك ديوارهرا مي توان در پارک ها،مدارس ،پارکينگ ها ،زمين هاي ورزشي ودرمجموع هرفضاي بازي که در آن ديواري وجود دارد بازي کرد.

ويژگي ها وفوائد اسکواش تك ديواره(اسکواش باز )

4

1- مفرح ،جذاب ومناسب براي تفريح

2- بهبود سلامت(با کمک بهبود شاخص هاي ترکيب بدني ،انعطاف پذيري،استقامت عضلاني ،قدرت عضلاني واستقامت قلبي – ريوي )

3- ارزان وقابل اجرا درهمه جا

4- تقويت فکر(بدليل ماهيت فکري بودن بازي )

5- ورزشي خانوادگي وعاملي موثر درتقويت روابط خانوادگي (امکان بازي خواهر وبرادر،پدر ودخترو...)

6- ساده وقابل يادگيري براي هر فرد در هرسطحي از آمادگي

7- کمکي براي ساير رشته هاي ورزشي : ورزشکاران ديگر رشته ها مي توانند از آن به عنوان يک مکمل تفريحي ودر عين حال تقويت کننده شاخص هائي مثل سرعت،چابکي ،تعادل،هما هنگي و...که دربسياري از رشته ها مهم  هستند ،استفاده کنند)

8- يک نفره هم مي شود بازي کرد.

9- با توجه به تلاش ايران براي سازماندهي اين رشته وبين المللي کردن آن علاقه منداني که پيشرفت خوبي داشته باشند مي توانند به عنوان سفيران ايران در معرفي وگسترش اين رشته به کشورهاي ديگر معرفي شوند

10- استعداديابي : فدراسيون اسکواش استعدادهاي خودرا درميان بازيکنان اين رشته جستجو مي کند

11- وجود مسابقات همگاني وجايزه نقدي اين رشته با همکاري دوفدراسيون اسکواش وورزش هاي همگاني.

12- اسکواش ورزش آينده:چشم انداز روشن اسکواش با توجه به پتانسيل هاي موجود ِآن اين رشته را به عنوان ورزشي پرمخاطب در آيندهء نزديک مبدل کرده و اسکواش باز نيز از اين قائده مستثني نخواهد بود.

13-اسکواش باز بيش از 50 درصد تجربه اسکواش واقعي را فراهم مي کند وعلاقه مندان فعال در اين رشته  مي توانند در مسابقات اسکواش هم شرکت کنند.

14- باتوجه به تلاش فدراسيون براي استقلال ضمني اين رشته ،فرصت هاي مربي گري وداوري براي اين رشته نيز فراهم است.

 

ابعاد زمين اسکواش اسکواش باز (تك ديواره  )

 

•ابعاد زمين با توجه به ابعاد استاندارد اسکواش وبا هدف اجرائي ترشدن اين نوع اسکواش درنظر گرفته شده است:

ارتفاع ديوار مقابل

300 cm

عرض ديوار مقابل

550 cm

طول زمين   

720 cm -920 cm

عرض زمين

550 cm- 750cm

فاصله خط سرويس کوتاه از ديوار

435cm

طول و عرض باکس سرويس

100 cm( به انضمام خطوط )

عرض تمام خطوط

5 cm

ارتفاع خط ( TIN)

43 cmاز کف زمين + 5 cmخط

ارتفاع خط سرويس

145 cm  + 5 سانتي متر خط

 

 

نکته مهم : ازآنجا که اسکواش تك ديواره نوع ساده شده اسکواش جهت گسترش اين رشته دربخش همگاني است بنابراين " درصورتيکه شرايط زمين وديوار مقابل امکان رسم انداره هاي فوق را ايجاد ننمايد،مي توان يک زمين بازي وتفريح اسکواش تك ديواره  را متناسب  با شرايط موجود ايجادکرد".

•همانطور که درشکل ملاحظه ميشود،اسکواش تك ديواره بايک طرف ديواروزمين روبرو قابل اجراست

 

ميني اسكواش

Mini Squash


 

 

 

 

 

اسكواش ساحلي

Beach Squash

 

اسکواش ساحلي نوع مفرح ورزش اسکواش جهت برگزاري بازي هاي دوستانه وتفريحي درکنارسواحل دريا مي باشد.

کورت اسکواش ساحلي داراي

ü  ديواره روبرو به ابعاد( عرض :3مترو 20سانتي متر – ارتفاع :3متر)

üديواره هاي جانبي  بانحراف 30درجه نسبت به ديواره روبرو : (طول تا 3مترو 5/97 سانتي متر – ارتفاع بصورت شيبدار : از3مترتا 1مترو90سانتي متر)

ü  ابعاد کف : بصورت ذوزنقه 3مترعرض ديواره *975/4متر ( طول)*7/4 مترعرض روبرو

ü  کف تا طول 2متربصورت شيبدار مي باشد.

 

نکته مهم: بازيکنان بطورکل برروي ماسه هستند وناحيه كف درون کورت ،  پا نمي خورد.

 

ويژگي هاي يک توپ اسکواش استاندارد بانقاط زرد

ويژگي هاي زيربراي يک توپ بانقطه زرد (يک خال زرد) طبق قوانين اسکواش استاندارد است

قطر

ميلي متر - mm

0.5 – يا + 40.0

وزن

گرم – g

1.0 – يا + 24.0

سختي

N/mm   در23 درجه سانتي گراد

4.0 – يا + 3.2

قدرت اتصال

N/mm

حداقل 6.0

 

برگشت پذيري

از100اينچ (254سانتي متر) در23درجه سانتي گراد

حداقل 12%

از100اينچ (254سانتي متر) در45درجه سانتي گراد

بين 26% تا 33%

 

 

نکات :

1-     روندکامل براي ازمايش توپ ها براساس ويژگي هاي فوق ازطريق WSFامکان پذير است. WSFدرصورت لزوم برنامه هاي استاندارد آزمايش  توپ ها را انجام خواهدداد.

2-   هيچ گونه ويژگي براي سرعت هاي بالاتر ياپايين تر توپ ها ، اينکه توپ ها توسط بازيکنان باتوانايي بيشتر ياکمتر مورداستفاده قرارگيرند ياشرايط داخل کورت بصورت گرم تر يا سردترازمکان هايي باشد که براي مشخصات توپ بانقطه زرد استفاده مي شوند ، وجودندارد . جائيکه سرعت هاي  سريع تر توپ مطرح مي شود، ازنظر قطر ووزن اينگونه توپ ها باتوجه به ويژگي هاي استاندارد توپ هاي اسکواش بانقطه زرد ممکن است متفاوت باشند.

توصيه شده است اين توپ ها داراي يک علامت ياکد ثابت باشند تاسرعت يا رده سني  استفاده آنها مشخص گردد. همچنين توصيه شده است اين توپ ها براي مبتدي ها وافراد پيشرفته بطور کلي مطابق باميزان برگشت پذيري طبق برنامه زيرساخته شوند

    
                          

   ميزان برگشت پذيري         

    

مبتدي

پيشرفته

23درجه سانتي گراد       

بيشتر از17%

بيشتراز15%

45درجه سانتي گراد       

36% تا 38%

33% تا 36%

 

 

ويژگي هاي مطرح شده براي توپ هايي که موارد ملزوم ذکرشده را دارا هستند ازWSFبنابه درخواست مي توانند تهيه شوند.

سرعت توپ نيز مي تواند طبق موارد ذيل مشخص گردد:

 

آرام

 

نقطه زرد


 

متوسط

 

قرمز يا نقطه قرمز


 

سريع

 

آبي يا نقطه آبي


 

 

3-     توپ ها بانقطه زرد که درمسابقات قهرماني جهان يا درمسابقات با استاندارد مشابه بازي استفاده مي شوند مي بايست ويژگي هاي فوق راداشته باشد اما آزمايش هاي اضافي ازسوي WSFبابازيکنان براي تعيين مناسب بودن توپ هاي موردنظربراي استفاده درمسابقات قهرماني انجام خواهدشد.

کم ترين وپايين ترين سرعت توپ براي بازيکنان نخبه درنظرگرفته مي شود و براي مسابقات قهرماني مي توان ازتوپ دوخال زرد استفاده کرد .

4-      از اول ماه مي سال 2001ميلادي (10ارديبهشت 1380) توپ ها باقطربزرگتر از 40 ميلي متر که دربالا مشخص گرديد براي استفاده درتورتمنت ها ازسوي کميته برگزاري رسمي درنظرگرفته شده است.


 

ابعاد راکت اسکواش                  

حداکثرطول

686 mm

حدکثرپهنا – اندازه گيري درزواياي راست تابدنه رکت

215 mm

حداکثر طول زه 

395 mm

حدکثر محوطه زه 

500 sq.cms

حداقل پهناي هرفريم يابخش ساختاري آن

7 mm

حداکثر عمق هرفريم يابخش ساختاري آن

26 mm

حداقل شعاع بيروني انحناء فريم درهرنقطه

50 mm

حداق شعاع انحناء هرلبه فريم يابخش ساختاري آن

2 mm

 

وزن راکت

حداکثروزن   255گرم

 

ساختار

الف) سرراکت به عنوان بخشي ازراکت مشخص گرديده که دربرگيرنده محوطه زه ها است.

ب) زه ها وانتهاي هرزه دردرون سرراکت تورفته يادرشرايطي که تورفتگي به علت جنس راکت ياطراحي آن ياطراحي آن امکان پذير نباشد ، قرارگرفتن آنها بايستي ازطريق تسمه محکم ومطمن صورت گيرد.

پ) تسمه محکم کننده بايستي ازمواد قابل انعطاف باشد که درصورت برخورد باکف ياديواره هاي کورت رشته ها ازدرون لبه راکت بيرون نيايد.

ت) تسمه محکم کننده بايد به رنگ سفيد يابي رنگ ياازمواد بدون رنگ دانه باشد . درجائيکه بنابه دلايل زيبا سازي ، سازنده ازتسمه محکم کننده رنگي استفاده کند دراينصورت سازنده راکت بايد رضايت WSFراکسب کند وتضمين نمايد که موادرنگي بکاررفته پس ازبرخورد راکت باکف ياديوارهاي کورت هيچ گونه اثررنگي رابه جا نخواهدگذاشت.

ث) فريم راکت بصورت رنگي وياازموادي است که پس ازتماس وبرخورد راکت باديوارها وکف کورت دريک بازي عادي هيچگونه اثرورنگي رابجا نمي گذارد.

ج) زه ها بصورت محکم ازجنس نايلون يا موادجاي گزين هستند مشروط براينکه فلز درآنها استفاده نشده باشد.

چ) هرگونه دهانه فلزي ، جاخالي کن رشته ياهروسيله اي که به بخشي ازراکت متصل مي گردد به گونه اي استفاده مي شود که هرنوع اختلال ، پارگي يالرزش رامحدود يامانع ازبوجودامدن آنها گردد وبه همين دليل بايد سايز مناسبي داشته باشد تاجاي گزيني  زه ها درمحل هاي مربوطه درراکت به درستي صورت گيرد . محل هاي قرارگرفتن رشته ها درراکت بايد بگونه اي باشد که روي همديگر قرارنگيرند.

ح) هيچ محوطه غيرزه درساختارراکت وجودندارد وهيچ فضاي بيشتر ازmm50 درقطر دردرون صفحه راکت به چشم نمي خورد.

خ) ساختارکلي راکت ازجمله سرراکت نسبت به مرکز راکت دريک خطي که بطور عمود ازسرراکت کشيده شده (هنگاميکه ازروبرو به آن نگاه مي کنيم ) متقارن است.

د) کليه تغييرات درويژگي هاي راکت منوط به آن است که 2سال قبل ازاجرايي شدن وکابرد اعلام گردد  وسپس تغييرات اعمال شود.

فدراسيون جهاني اسکواش درخصوص سئوال " آيا هررراکتي ياهرنمونه اوليه اي مطابق باويژگي هاي فوق است يااينکه براي بازي چنين راکتي تاييد شده ياتاييد نشده " قوانيني دارد  ودستورالعمل لازم براي کمک به تفسير موارد فوق راصادرخواهدکرد.

 

جنس راکت

حدود وزن راکت (گرم)

آلومينيوم

255

گرافيت

140

کربن

145

 

 

 [1] WORLD SQUASH FEDERATION

برچسب ها :