ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش با توجه به حساسيت فدراسيون اسکواش و سياست هاي تکليفي در دو حوزه آموزش و توانمند سازي نيروهاي موجود و جديد به عنوان سازماني يادگيرنده و رويه استعداديابي در مجموعه اسکواش به هيات هاي ورزشي در کشور از عملکرد اين دو حوزه تقدير شد در اين نشست عنوان شد رويه و فرايند هاي مسير حرکت اسکواش به عنوان نمونه در ديگر فدراسيون ها مي توان اشاعه داد.و به فدراسيون اعلام شد تا پايگاه هاي استعداديابي کشور و مربيان بازيکن ساز استان ها  را رسما به وزارت ورزش و جوانان معرفي نمايد .