ویژه های خبری

مهندس علي سليمي و خانم دکتر الهام شيرزاد و تيمي از صاحبنظران امر پژوهش و دانشجويان داوطلب در کميته پژوهش فدراسيون اسکواش براي جذب پژوهش هاي صورت گرفته در حيطه اسکواش در سراسر جهان اعم از تحقيقات و مقالات و رساله هاي دانشجويي سايت |زوهش را به زبان انگليسي تهيه و رونمايي شد

علاقمندان مي توانند براي مشارکت در اين کار ارزشمند که در اسکواش جهان کمتر به آن توجه شده است بپيوندند و همکاري و مشارکت در غناي هر چه بيشتر مقالات علمي و بارگذاري آن در اين سايت تخصصي شوند ، آدرس اين سايت به ادرس زير بوده که توسط مدير بين الملل فدراسيون اسکواش به فدراسيون جهاني و آسيايي اين رشته ارسال گرديده است

www.squashresearch.ir