ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اعضاي کادر ملي اسکواش  شامل مدير تيم هاي ملي سرمربيان و مربي تيم ملي در خصوص رويکرد برنامه هاي ملي در سال 1400 تشکيل جلسه دادند در اين جلسه که در محل مجموعه انقلاب در حضور دبير فدراسيون برگزار شد پس از بحث و بررسي کليات برنامه هاي ملي براي تاييد رييس فدراسيون جمع بندي و ثبت گرديد.