ویژه های خبری

به گزارش امور بين الملل فدراسيون اسکواش دو پيام رسمي از زينا ولدريج رييس انگليسي فدراسيون جهاني اسکواش و ويليام لوييس ماري مدير اجرايي فدراسيون جهاني اسکواش از اقدامات فدراسيون اسکواش کشورمان در گسترش رشته قدرداني  کردند. در پايم رييس فدراسيون جهاني از وازه اقدامات بسيار عالي و بلندپروازانه توسعه اسکواش در ايران نام برده شده و در پيام مدير اجرايي فدراسيون جهاني فعاليت هاي ايزان توسعه طلبانه و مبتکرانه عنوان شده و هر دو بر درج اقدامات ايران به عنوان نمونه براي ديگر کشورها در وب سايت جهاني و خبرنامه آتي فدراسيون جهاني تاکيد کرده اند.لوييس ماري در ادامه پيام تبريک خود  اعلام داشته اين خلاقيت ها به تيم تبليغاتي فدراسيون جهاني ارجاع داده شده تا به عنوان مبنا به ديگر کشورهاي درحال پيشرفت در اسکواش انتقال داده شود.

ااقدامات توسعه اي ايران که منجر به ارسال اين دو پيام به فدراسيون کشورمان شده است ، طراحي اسکواش سه طرف ديوار ارزان و ساده با هدف عمومي سازي و فرهنگي سازي اسکواش، اجراي اين سازه در روستاه هاي سيستان و بلوچستان و مناطق شهري خراسان جنوبي و استان مرکزي و کردستان ، ساخت و توليد راکت هاي ارزان ، ساده، قابل استفاده همگان، افتتاح قارچ گونه مجموعه هاي اسناندارد اسکواش در جاي جاي مملکت در شرايط تحريم که موجب مباهات است، ارتباط مستمر و موثر با مسولان جديد فدراسيون جهاني اسکواش در ارسال گزارشات اقدامات ايران بصورت زنجيره اي واستمرار در تهيه نشريه الکترونيکي کورت مي باشد.