ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، روز دوم از رقابت هاي جام ستارگان پدل خانم ها در باشگاه پاس تهران برگزار شد که نتايج زير بدست آمد:

یاس علوی - مهتاب کریمی ۲ /عاطفه صدری - تاجماه دادالهی ۰   

صحابه فرد - بنفشه مرادی ۲ / پریسا شکاری - سحر درفشی ۰ 

دنیا طاحونه چی - ندا محمد تقی پور ۲ /زینب آوک - آیسان آبسالان ۰ 

حانیه صادقی - نسترن کوهبین ۲ /پگاه رضایی - عسل جورابلو ۰ 

یاس علوی - مهتاب کریمی ۲/ صبا کیوان - فاطمه مرادی خوشبخت ۰ 

زینب آوک - آیسان آبسالان ۲ /حانیه صادقی - نسترن کوهبین ۰ 

پریسا شکاری - سحر درفشی ۲ /یاس علوی - مهتاب کریمی ۰ 

دنیا طاحونه چی - ندا محمد تقی پور ۲ /صحابه فرد - بنفشه مرادی ۰

زینب آوک - آیسان آبسالان ۲/ سحر درفشی - پریسا شکاری ۰

برچسب ها :