ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش در پي  ابهام در بستري شدن يکي از کانديداهاي رياست هيات اسکواش استان دقايقي قبل از تشکيل مجمع انتخابات استان ، مجمع کرمان توسط رييس فدراسيون لغو و حکم به ادامه سرپرستي ايلاقي حسيني سرپرست فعلي هيات داده شد.سليماني در بين اعضاي مجمع حاضر شد و اظهار داشت انتظارم از استاني برخوردار چون کرمان وضعيت حاضر نيست عليرغم اينکه سرهنگ حسيني اقدامات بزرگي در استان انجام داده است اما قبول اينکه  استان کمبود زيرساخت استاندارد دارد، در ليگ هاي کشوري حضور ندارد، ميزبان قهرماني هاي مهم کشوري نيست، داور و مربي مطرح کشوري ندارد ، سفير يا مذاکره کننده براي مذاکره با نهادها و ارگان ها در راستاي تفاهم نامه هاي فدراسيون ندارد، در خصوص ساخت کورت هاي ارزان و ساده همگاني اهتمامي نکرده يک ضعف بزرگ است که بايد بسرعت اين نقيصه ها را برطرف کنيد.

رییس فدراسیون دستور بررسی و رفع ابهامات مرتبط با مجمع کرمان را به تیم جستجو صادر کرد.