ویژه های خبری

اولين جلسه وبيناري مسولان کميته های همگاني  اسکواش استان هاي کشور برگزار گرديد. در اين جلسه که اکثريت استان هاي کشور حضور داشتند ضمن معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر ،  در خصوص برنامه  هاي نیمه دوم  سال جاري اسکواش در کشور بحث و تبادل نظر گرديد و تصميمات اتخاذ شده در نشست مشترکی که مسولان همگانی و نمایندگان معین این کمیته بصورت وبینار برگزار خواهد شد  ضمن برقراری ارتباط سازنده بین اعضای استانی و نمایندگان معین و اعضای کمیته توسعه همگانی فدراسیون فعالیت های همگانی هیات های استان ها با قوت پی گیری می شود.