ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش مهندس علي غني رييس کميته توسعه عمومي با نخعي نماينده مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي کميسيون انرژي مجلس ملاقات کرد، در اين ديدار
وي گزارشي از وضعيت اسکواش کشور و جايگاه آن در آسيا و گزارش وضعيت اسکواش در استان هاي کشور و اقدامات انجام شده در دوران اخير و ميزان رشد و اعتلاي اسکواش و  فعاليت هاي کميته توسعه همگاني فدراسيون و ايده طرح اسکواش ۳ ديواره و راکت توليد داخل را ارايه و تشريح کرد.نماينده مجلس شوراي اسلامي با تقدير از فعاليت هاي صورت گرفته ،قول حمايت و همکاري با فدراسيون اسکواش
 را نمود که بزودي ديدار با رييس فدراسيون صورت مي گيرد تا بتوان از ظرفيت هاي نخعي در موضوعات اقتصادي و پشتيباني از مجموعه اسکواش بهره مند شد.