ویژه های خبری

به گزارش سخنگوي کميته استعداديابي فدراسيون اسکواش ، اين کارت ها که در 5 سطح تهيه شده است و به کارت الماس و انگيزه  مشهور است ، ورزشکاران رده هاي سني کشور را در دو رشته اسکواش و پدل توسط اردوهاي دوره اي اين کميته و مربيان استعداديابي شناسايي و معرفي مي شوند و با تعيين رتبه ورزشکار کارت شناسايي صادر مي شود اين کارت ها با نام هاي مختلف نامگذاري شده است ( کارت سطح  اول نقره اي، کارت سطح دوم طلايي، کارت سطح سوم ياقوت، کارت سطح  چهارم زمرد و کارت سطح پنجم الماس) ناميده مي شود و استعدادهايي که  تحت پوشش هيات هاي استاني فعاليت مي نمايند با دريافت کارت سطح آخر الماس جزو ليست ورزشکاراني قرار مي گيرند که مستقيم تحت نظر مربيان ارشد استعدادپروري و کميته يادشده قرار مي گيرند و هم ارتقاي مهارت پيدا مي کنند و هم  تسهيلات دريافت مي کنند

شايان ذکر است هر چه تعداد کارت هاي صادره که نشان دهنده فعاليت هيات مربوطه در حيطه استعداديابي است بيشتر باشد ، هيات استان مي تواند امتيازات بالايي را به ازاي هر نفر و هر سطح در ارزيابي عملکرد فصلي فدراسيون دريافت نمايد.