ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدرسيون اسکواش، بنا به پيشنهاد عليرضا ناظم رييس کميته استعداديابي سوگل ثمودي به عنوان مربي ثابت اين کميته معرفي و حکم خود را در آکادمي ملي المپيک ار دکتر مسعود سليماني دريافت کرد.

وي داراي مدرک کارشناسي ميکروبيولوژي وو دارنده سطح دو ملي مربيگري و سطح يک جهاني است و از تهران مي باشد.