ویژه های خبری
squash 57 (راکتبال)
squash 57 (راکتبال) به عنوان يكي از رشته هاي هم خانواده اسكواش به شمار مي آيد و اكثر قوانين آن مشابه قوانين اسكواش است

 squash 57 (راکتبال)

رشته squash 57 (راکتبال) به عنوان يكي از رشته هاي هم خانواده اسكواش به شمار مي آيد و اكثر قوانين آن بسيار مشابه قوانين اسكواش است.

ازسال 1389 با حمايت وزارت ورزش وجوانان و فدراسيون اسكواش فرشته قضايي وزيري  اين رشته جذاب را به كشورمان معرفی کرد و رشته squash 57 ( راکتبال)  به عنوان يكي از كميته هاي فدراسيون اسكواش راه اندازي شد . خانم فرشته وزيری ،مهندس امین نورشاهی ،امیر حسین صالحی و هم اکنون سیمین کریمی مسووليت اين كميته را برعهده داشته اند.

راكتبال به دوصورت انگليسي و آمريكايي انجام مي گيردكه نوع انگليسي با نام squash 57  دركورت هاي اسكواش انجام می شود  ولي ابعاد نوع آمريكايي به لحاظ شكل بازي تغييراتي جزيي درزمين دارد و سقف جزو زمین بازی است . لازم به ذكر بوده تنها كورت آمريكايي راكت بال درسال 1387 درمجموعه مادر آران وبيدگل كاشان به همت مرحوم سحابي از خیرين این شهر ساخته  شده است.

 

قوانين ومقررات رشته squash 57 (راکتبال) از نوع انگليسي ( تاليف خانم فرشته وزيري ) به صورت خلاصه به شرح ذيل  است: 

1-  وسایل بازی اسکواش57(راکتبال)

 

این بازی بین دو نفر در کورت اسکواش انجام می گردد ، با یک راکت استاندارد و توپی که از طرف فدراسیون اسکواش و squash 57 (راکتبال) انگلیس تأیید می شود .

 

2-  امتیاز گیری

 

مسابقات 3 از 32 یا 3 از 5 می باشد که این بستگی دارد به مسئول برگزاری مسابقات که کدام یکی را انتخاب نماید .

در هر گیم رالی یک امتیاز می گیرد دارد که امتیاز 11 ادامه دارد (PARS)

اگر بازی در امتیاز 10 مساوی شد بازی ادامه پیدا می کند تا جایی که یکی از بازیکنان 2 امتیاز پشت سرهم بگیرد .

 

3-  چطور امتیاز گرفته می شود

 

زمانی یک بازیکن امتیاز می گیرد که با زدن سرویس درست و در ادامه ، بازی حساب شده و قانونی را انجام می دهد و حریف او نمی تواندتوپ را جواب بدهد .

حریف هم زمانی که گیرنده سرویس است با یک برگردان درست و بدون خطا صاحب امتیاز می گردد . در صورتیکه خطائی انجام ندهد .

در شروع هر گیم زننده سرویس حق انتخاب سمت زدن سرویس را دارد و اگر سرویس زننده در ادامه بازی نتواند امتیاز بگیرد بازی را حریف به همین ترتیب ادامه می دهد .

همانطور که در اول کار ، سرویس زننده حق انتخاب سمت زدن سرویس را دارد در صورت گرفتن امتیاز مجبور است یکدر میان جای سرویس را عوض کند . این کار تا زمانیکه او برنده رالی است ادامه پیدا می کند .

 

 قبل از اینکه به توپ ضربه زده شود توپ باید به زمین انداخته شود و بدون اینکه به دیوارهای  کناری برخورد کند مستقیم بطرف دیوار جلویی جلوی ضربه برخورد کند . توپ سرویس باید بین خط Tinو خط بالای دیوار جلویی برخورد نماید . توپ سرویس در زمان برگشت باید در قسمت حریف بزمین بخورد مگر اینکه توسط حریف بصورت والی    (Vally ) برگردانده شود .

اگر توپ سرویس به tin  یا خط بالایی برخورد نماید زننده سرویس حق تکرار سرویس را ندارد و اعلان outخواهد شد .

fault service

-       زمانی یک سرویس خطا می باشد که زننده سرویس حداقل یک پایش توی سرویس باکس  نباشد و یا پایش خط سرویس باکس را لمس نماید ، در این موقع اعلان foot fault  می شود .

 

 زده میشود و در برگشت در سمت حریف بزمین می آید . 

 

4-  سرویس

 

برای مشخص شدن کسیکه باید سرویس بزند ، این کار با چرخاندن راکت و یا با استفاده از سکه انجام   می شود . کسیکه به این  طریق برای سرویس زدن انتخاب می شود اگر در ادامه بازی گیرنده سرویس رالی را برنده شود با اعلان hand out  سرویس را حریف دیگر خواهد زد .

و همینطور زمانی که توپ سرویس درموقع برگشتن ، قبل از برخورد  به زمین حریف بدیوار پشتی برخورد  کند ، اعلان Fault  می شود .

-       قبل از اینکه بدیوار جلو بخورد بدیوار کناری برخورد نماید .

-       زمانیکه توپ سرویس همزمان بدیوار پشتی و کف کورت برخورد نماید . این سرویس درست می باشد .

اگر سرویس در موقع برگشت روی خط short lineیا  half court lineو یا در محدوده حریف نیفتد اعلان خطا می شود .

-       بعد از اینکه توپ سرویس ضربه بخورد مستقیم بطرف دیوار کناری ضربه زده شود .

-       موقع زدن سرویس توپ بزمین زده نشود . در اینصورت گیرنده سرویس می تواند بخواهد که دوباره تکرار شود با خیر ( گیرنده اخطار دارد .)

 

5-  بازی

 

بعد از زدن یک سرویس درست بازیکنان باید یک به یک ضربه را بزنند تا زمانیکه یکی نتواند یک ضربه بزند بازی ادامه دارد و در این صورت بازیکن دیگر صاحب امتیاز می شود و یا به هر دلیل دیگر و قانونی بازیکنی صاحب امتیاز می شود .

Out             

زمانی که توپ خط outو یا خط tin   و یا outline  را لمس می کند اعلام outمی شود و یا خطاهایی دیگر که گفته شده است مثل توپ زننده خط سرویس باکس را لمس کند اعلان faultمی گردد.

برگرداندن درست توپ

6-  یک برگشت زمانی درست است

قبل از اینکه هرتوپ دو بار بزمین بخورد توسط زننده توپ بین tin  و خط بالایی اصابت کند یا بدون اینکه زمین بخورد و یا به لباس و یا قسمتی از بدن زننده توپ برخورد نماید

باید یقین داشته باشیم که توپ دوبار بزمین نخورده و outهم نبوده است .

 

7- Lets

زمانی که یک ضربه و یا حرکتی ناخواسته انجام می گیرد let  ( تکرار رالی ) می باشد . و این یک اقدام بیک اشتباه ناخواسته می باشد و امتیاز حساب نمی شود و سرویس زننده از همان باکس دوباره ضربه می زند .

زمانی Letاعلام می شود که قبل از این اشتباه faultانجام نشده باشد .

زمانی که let  اعلام می شود :

بخاطر موقعیت زننده توپ ، حریف قادر نیست خودش را از تیررس توپ سرویس دور نماید .

اگر در زمان بازی توپ چیزی را که در کف کورت افتاده است لمس نماید .

اگر زننده توپ در زمان بازی به حریف برخورد نماید .

زمانیکه از refereeتقاضای یک appeal  داشته باشد و دو نتواند تسریع تصمیم بگیرد .

زمانیکه بازیکن راکتش را بیندازد یا بگوید داخل یا خارج هر حالت عصبی و referee  متوجه شود که این حالت او باعث از دست دادن امتیاز حریف شده است .

اگر گیرنده سرویس آماده دریافت سرویس نبوده است .

اگر توپ در زمان معین زده نشود .

اگر توپ بعد از برخورد یکبار بزمین از دیوار بیرون رود .

چه زمانی stroke  اعلان می گردد :

زمانیکه زننده سرویس دوبار خطا می کند .

زمانیکه حریف موفق نمی شود یک برگردان درستی داشته باشد .

زمانی که توپ به حریف برخورد می کند و یا به لباس و یا چیزی که همراه اوست برخورد می نماید اگر زننده که توپ از زدن توپ خودداری نماید بخاطر ترس موجه از برخورد توپ با حریفش احتمال صدمه امکان ندارد .

دقیقاً با یک متر فاصله از دیوار جلویی یک بازیکن باید تمام تلاش خود را برای باز کردن راه برای حریفش اعمال نماید.

بعد از زدن توپ ، بازیکن باید تلاش کند که از سرراه حریف کنار برود . یعنی باید سعی کند که حریف او بتواند براحتی توپ را ببنید .

آزاد برای زدن توپ

بازیکن باید سعی کند که مانع رسیدن حریف و زدن توپ توسط او ایجاد ننماید در واقع حریف آزاد می باشد . 

یعنی بازیکن باید تلاش کند که راه را بعد از زدن ضربه به حریفش بازکند بمحض اینکه آخرین         ضربه اش را می زند ، باید حریف آزادی کامل برای زدن توپ به هرمنظوری که دارد برسد .

 

Warm Up  ( گرم کردن )

بمحض اینکه داور اعلان warm up  قبل از شروع بازی می نماید فقط 5 دقیقه بازیکنان مجاز به گرم کردن دارند و فوراً بعد از اعلام 2 دقیقه بعد بازی شروع مجدد Courtآماده باشند . بعد از دو دقیقه و 30 ثانیه جا عوض می شود . 

بازیکن باید تمام تلاش خود را بعد از ضربه برای جلوگیری از ممانعت بروی حریف در نظر بگیرد تا او بتواند به هر دیواری و یا سمتی که می خواهد ضربه بزند .

رفتن بطرف دیوار جلویی می باشد .