ویژه های خبری
کجا راکتبال بازي کنيم

در هر کورت اسکواش بازی راکتبال ( اسکواش 57 ) قابل اجرا است 

دفتر کمیته راکتبال : تهران  - باشگاه شهيد چمران – خيابان شريعتي – بالاتر از پل صدر 

خانم سیمین کریمی مسوول کمیته راکتبال