ویژه های خبری
ارزيابي عملکرد ۱۴۰۱

 ارزیابی عملکرد قهرمانی فدراسیون اسکواش در سال 1401

 

جدول اطلاعات نوجوانان ( رده کمتر از 15 سال )  پسران

تعداد میزبانی های بین المللی

تورنمنت بین المللی

تعداد ورزشکار اعزامی

جام باشگاه های آسیا

 

قهرمانی غرب آسیا

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی آسیا

تعداد ورزشکار اعزامی

جام جهانی

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی جهان

تعداد ورزشکار اعزامی

تعداد

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

 

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

0

0

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

جدول اطلاعات جوانان ( رده سنی 15 تا 19 سال )  به تفیک (زن و مرد)

تعداد میزبانی های بین المللی

تورنمنت بین المللی

تعداد ورزشکار اعزامی

جام باشگاه های آسیا

 

قهرمانی غرب آسیا

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی آسیا

تعداد ورزشکار اعزامی

جام جهانی

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی جهان

تعداد ورزشکار اعزامی

تعداد

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

 

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول اطلاعات بزرگسالان ( رده سنی 19 سال به بالا )  مردان

تعداد میزبانی های بین المللی

تورنمنت بین المللی

تعداد ورزشکار اعزامی

جام باشگاه های آسیا

 

قهرمانی غرب آسیا

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی آسیا

تعداد ورزشکار اعزامی

جام جهانی

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی جهان

تعداد ورزشکار اعزامی

تعداد

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

 

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

0

0

1

1

 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

0

0

1 1

4

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-