ویژه های خبری
ارزش هاي فدراسيون
ارزش هاي فدراسيون اسکواش جمهوری اسلامی ایران

ارزش هاي فدراسيون اسكواش

·       حفظ ارزش های نظام مقدس اسلامی

·       توجه به بنیان خانواده

·       احترام به یکدیگر و به قوانین و مقررات حاکم بر رشته

·       وحدت رویه

·       مسئولیت پذیری

·       عدالت محوری

·       استقرار نظم