ویژه های خبری
مناطق نفت خیز جنوب

 مناطق نفتخیز جنوب : امیرحسین رضا زاده، احمدرضا فرهادی، حسین برومند، رضا زارعی

لیست بازیکنان تیم مناطق نفت خیز جنوب