ویژه های خبری
هتل آراز سیستان و بلوچستان

 هتل آراز سیستان و بلوچستان : نوید ملک ثابت، سید محمد رضا ضیا کاشانی، سپهر اعتماد پور، آرین اعتمادی، سهند کبیر جباری، محمدرضا شهرکی، پیام شهرکی، محمد غلامی / مربیان :  اشکان منصوری نژاد، محمد امین صاعدی

لیست بازیکنان تیم هتل آراز سیستان و بلوچستان