ویژه های خبری
ماشين سازي تبريز

لیست بازیکنان تیم ماشين سازي تبريز

سميع الله قاصد آبادي
رنکینگ جهانی : 476
رنکینگ ایرانی : 3