ویژه های خبری
پالايش نفت آبادان

 پالایش نفت آبادان : فرزاد شکوهی، مجید بناری، محمد آقامردی، ماهان آقا مردی، فرجاد فرجی، محمد دانیال قارونی / مربیان :  داریوش شیرانی، حسین عبیدی

لیست بازیکنان تیم پالايش نفت آبادان