مشروح خبر

رییس هیات اسکواش استان سمنان با عزیزی پور دیدار کرد؛ توسعه اسکواش اولویت اول

به گزارش سایت رسمی فدراسیون اسکواش، امیر قرائیان رییس هیات اسکواش استان سمنان با حضور در فدراسیون اسکواش با امیر عزیزی رییس و بابک فقیر نایب رییس فدراسیون دیدار و گفت و گو کرد. 

فعال شدن سالن اسکواش سمنان و افزایش شهرستان های تحت پوشش اولین موضوع این جلسه بود که مقرر شد قرائیان تمام توان خود را در این راستا به کار گیرد. 

استفاده از ظرفیتهای داوری استان به منظور افزایش نیروهای تخصصی در این حوزه موضوع دیگری بود که عزیزی پور به آن تاکید کرد. 

فعالیت ویژه در بخش همگانی به منظور افزایش جامعه مخاطب موضوع آخری بود که در جلسه رییس فدراسیون با رییس هیات اسکواش استان سمنان مطرح شد.