باشگاه های حاضر در لیگ های اسکواش ایران

پالایش نفت آبادان

ملوان تهران

کاره تهران

آران و بیدگل اصفهان

خوزستان اسکواش

مناطق نفت خیز جنوب